Novice in obvestila

Razpis direktor JP Komunala Cerknica d.o.o.
26. 04. 2023

Na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS št. 65/09-UPB s spremembami), 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi JP Komunala Cerknica (Uradni list RS št. 104/2011) in Družbene pogodbe Razpisna komisija za izvedbo javnega razpisa za direktorja JP Komunala Cerknica d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

direktor JP Komunala Cerknica d.o.o.

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

1. najmanj visoka izobrazba,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih,
3. so državljani Republike Slovenije,
4. izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 255. člena ZGD-1,
5. ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti,
6. ustrezno poznavanje dejavnosti, ki jih izvaja podjetje,
7. aktivno znanje tujega jezika (angleško, francosko, nemško ali italijansko),
8. kandidat ni član drugega organa vodenja ali nadzora JP Komunala Cerknica d.o.o.

Kandidat mora kot dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi predložiti naslednje dokumente:

1. overjeno fotokopijo diplome,
2. življenjepis,
3. dokazilo o državljanstvu,
4. program razvoja in delovanja javnega podjetja,
5. dokazila, da zanj ne obstajajo okoliščine iz 2. odstavka 255. člena ZGD-1, in sicer da:

–  ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oz. da je v primeru obsodbe minilo vsaj pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;- mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in ta prepoved še traja;
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, oziroma je od pravnomočnosti takšne obsodbe minilo vsaj dve leti.

6. dokazilo, da na višji ravni zahtevnosti (B2) obvlada, poleg slovenščine, vsaj enega od tujih jezikov (angleškega, francoskega, nemškega ali italijanskega). Kot potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika bo Razpisna komisija upoštevala potrdila, ki jih izda Državni izpitni center, certifikate oziroma dokazila o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju, maturitetno spričevalo, oziroma dokazila o šolanju v tujini ali spričevalo o aktivnem znanju tujega jezika oziroma druga potrdila, iz katerih bo razviden nivo znanja tujega jezika v primerjavi z Europass jezikovno izkaznico.

Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje Skupščina JP Komunala Cerknica d.o.o. Mandat direktorja traja štiri leta, po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana.
Pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo priporočeno v zaprti kuverti na naslov:

 

JP Komunala Cerknica d.o.o.
Razpisna komisija
Notranjska cesta 44
1380 Cerknica
z oznako:» Ne odpiraj – prijava na delovno mesto direktorja«.

 

Razpis traja od 26.4.2023 do vključno 26.5.2023. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je prispela na zadnji dan roka za oddajo prijav. Za pravočasno se šteje tudi prijava, ki je bila oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne, ustrezno označene in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno bo štela tudi vloga, ko kandidat ne bo predložil v objavi razpisa zahtevanih dokazil, ter vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
Neizbrani kandidati bodo o tem, da niso bili izbrani, obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis direktor JP Komunala Cerknica d.o.o. 2023

Na glavno vsebino