Novice in obvestila

Prijava sprememb oz. podatkov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2024
25. 01. 2024

Skladno z določili Odloka o uporabi stavbnega zemljišča prosimo in obveščamo lastnike in/ali uporabnike nepremičnin, da na upravo občine Loška dolina sporočite vse spremembe, nastale na nepremičninah (lastništvo, nakup, prodaja, dedovanje, oddaja nepremičnine v najem …) oz. vse morebitne spremembe, ki bi imele kakršen koli vpliv na spremembo odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Spremembe nam sporočite najkasneje do 29. 2. 2024. Pravočasno sporočene spremembe bodo upoštevane pri izračunu oz. odmernih odločbah za obdobje jan. – dec. 2024.

Spremembo oz. prijavo nam sporočite:

– pisno na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ali
– jo oddate v tajništvu Občine Loška dolina.

Če zavezanci nastalih sprememb ne boste sporočili, bomo za odmero uporabili podatke, s katerimi razpolaga občina.

Zavezanci ste nam tudi med letom dolžni vse spremembe, ki kakorkoli vplivajo na določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, javiti v roku 30 dni od nastanka spremembe (skladno z Odlokom o NUSZ v Občini Loška dolina,  Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 3/2000, 7/2001 in 24/2003).

Vse dodatne informacije ali vpogled v podatke nepremičnin lahko zavezanci osebno pridobite v času uradnih ur na upravi Občine Loška dolina, preko e-naslova: obcina@loskadolina.si ali preko telefonskega kontakta: 01 7050 670.

Obrazec za spremembo lastništva oz. zavezanca za plačilo NUSZ

Na glavno vsebino