Predlaganje kandidatur za imenovanje v svet zavoda šole

Predlaganje kandidatur za imenovanje v svet zavoda Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg - Dne 11. decembra 2011 bo potekel mandat članov sveta zavoda Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu. V skladu s 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, svet zavoda šteje enajst članov. Predstavnike ustanovitelja (3) imenuje občinski svet Občine Loška dolina.
Datum: 24. oktobra, 2011

Glede na navedeno in v skladu z določbo 20. člena Statuta vas prosimo, da pisne predloge kandidatov za imenovanje v svet zavoda Osnovne šole heroja Janeza Hribarja, posredujete najkasneje do srede, 2. novembra 2011 na naslov: Občina Loška dolina, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, oziroma po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

Občina Loška dolina

Predsednik komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Marko Gorše l.r.

Skip to content