Novice in obvestila

Predlaganje kandidatur za imenovanje v občinsko volilno komisijo
26. 08. 2015

Dne 6. oktobra 2015 bo potekel mandat občinski volilni komisiji. V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij v občini ter občanov. Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za dobo štirih let.

Glede na navedeno in v skladu z določbo 20. člena Statuta vas prosimo, da pisne predloge kandidatov za imenovanje v občinsko volilno komisijo, posredujete najkasneje do srede 2. septembra 2015 na naslov: Občina Loška dolina, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, oziroma po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

predsednica komisije

Majda Šraj Mihelčič l.r.

Na glavno vsebino