Novice in obvestila

Poziv
03. 01. 2023

V skladu z veljavno zakonodajo lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani dajo svoje predloge za imenovanja predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji. Nadomestne volitve za enega (1) člana občinskega sveta bodo 12.03.2023.

 

Predlogi se lahko pošljejo po pošti, po e-pošti: obcina@loskadolina.si (s pripisom za Občinsko volilno komisijo), ali se osebno izročijo v tajništvu Občine Loška dolina. Upoštevani bodo predlogi, ki jih bo Občinska volilna komisija prejela do vključno ponedeljka, 16.01.2023.

 

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v Občini Loška dolina. Ob tem izpostavljamo, da predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v Občini Loška dolina, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti. Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti Občinsko volilno komisijo občine Loška dolina v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.

 

Predlogu za imenovanje morajo biti poleg osebnih podatkov predlaganih kandidatov (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka in transakcijski račun) priložene še pisne izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjave, da bodo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestili Občinsko volilno komisijo občine Loška dolina o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov.

predlog za člana volilnega odbora

izjava člana volilnega odbora

 

Občinska volilna komisija

Občine Loška dolina

Predsednica

Zlatka Turšič univ.dipl.prav. l.r

Na glavno vsebino