Novice in obvestila

Poziv na javni posvet k oblikovanju izhodišč
22. 03. 2021

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) občina Loška dolina objavlja naslednji Poziv na javni posvet k oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta  za območje EUP ST 28 IP – sever.

 

I.

Občina Loška dolina je prejela pobudo investitorja za spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP – sever (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 103/2015).

Spremembe in dopolnitve bodo izdelane za potrebe notranjega razvoja območja s podrobnejšo namensko rabo prostora ( v nadalj. PNRP) IP – površine za industrijo, ob predhodnem upoštevanju določil OPN Loška dolina ter zahtev, izhajajočih iz omejitev varovanj in zavarovanj:

  • dopolnitev obstoječega stanja,
  • širitev oz preoblikovanje območji za gradnjo stavb in posledično preoblikovanje gradbenih mej in regulacijskih linij,
  • spremembe na notranji prometni mreži in komunalni infrastrukturi.

 

II.

Zaradi investitorjeve namere za potrebe notranjega razvoja se načrtuje priprava in sprejem Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP – sever – v nadalj.: SDOPPN ST 28 IP – sever.

 

 III.

Na javni posvet je vabljena zainteresirana javnost, lastniki zemljišč in nosilci urejanja prostora, da podajo morebitne pripombe in strokovne usmeritve pri pripravi izhodišč pred pripravo osnutka SDOPPN ST 28 IP – sever.

 

Javni posvet bo potekal dne 31.3.2021 z začetkom ob 15.uri v sejni sobi Občine Loška dolina po obvezni predhodni najavi za oblikovanje skupin glede na ukrepe Covid-19. Prijavite se lahko na naslov obcina@loskadolina.si do 29.3.2021.

 

Predlog izhodišč SDOPPN ST 28 IP – sever bo javno objavljen od 22.3. do 6.4.2021 :

  • na spletni strani Občine: https://www.loska-dolina.si

 

IV.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na izhodišča pošlje na Občino Loška dolina po pošti v pisni obliki ali na elektronski naslov obcina@loskadolina.si do vključno 6.4.2021 ali jih poda ustno na zapisnik v času javnega posveta.

 

Izhodišča

Idejna zasnova grafika

Idejna zasnova za območje Marof

Na glavno vsebino