Novice in obvestila

Poziv k podaji predlogov za imenovanje v nadzorni odbor Občine Loška dolina
14. 12. 2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse občane Občine Loška dolina, da lahko predlagajo kandidate za imenovanje v  nadzorni odbor Občine Loška dolina.

V nadzorni odbor občinski svet  imenuje 5 članov.

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave, člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

 

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Loška dolina morajo člani nadzornega odbora imeti najmanj VI.  stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.

 

Pri podanih predlogih navedite osnovne podatke o kandidatih (ime in priimek, naslov, leto rojstva, izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena) ter opis delovnih izkušenj kandidata s področja dela, ki ga opravlja nadzorni odbor.

 

 

Pisne predloge kandidatov  skupaj s podpisano izjavo kandidata, da soglaša z imenovanjem, pošljite najkasneje do torka, 20.12.2022 do 12.00 ure na naslov: Občina Loška dolina, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, na elektronski naslov: obcina@loskadolina.si ali osebno v sprejemni pisarni Občine Loška dolina.

 

OBRAZEC

 

Predsednica Komisije za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja

Romana Zakrajšek l.r.

Na glavno vsebino