Novice in obvestila

Poziv k podaji predlogov za imenovanje v nadzorni odbor Občine Loška dolina
28. 10. 2014

V nadzorni odbor občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje 5 članov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave, člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Loška dolina morajo člani nadzornega odbora imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.

Predloge kandidatov za imenovanje v nadzorni odbor Občine Loška dolina občani lahko posredujejo najkasneje do srede, 5.11.2014, do 15.00 ure na naslov: Občina Loška dolina, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – kandidati za nadzorni odbor oz. delovna telesa in druge organe«.

Predsednica Komisije za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja

Majda Šraj Mihelčič l.r.

Na glavno vsebino