Novice in obvestila

Ponoven poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
22. 01. 2021

Okrožno sodišče v Ljubljani je na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih v Uradnem listu Republike Slovenije št. 160 z dne 6. 11. 2020 objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.

V skladu s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča Slovenije Su 1264/2020 z dne 26.10. 2020 je za območje Okrožnega sodišča V Ljubljani določenih 300 sodnikov porotnikov, kar pomeni, da se pričakuje vsaj toliko predlogov možnih kandidatov. Sodnike porotnike bo izmed predlaganih kandidatov imenoval predsednik Višjega sodišča v Ljubljani.

Hkrati s predstavniškimi organi občin lahko kandidate predlagajo tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Po določbi prvega odstavka 45. člena Zakona o sodiščih politične stranke ne morejo neposredno predlagati kandidatov.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Glede na navedeno in v skladu z določbo 20. člena Statuta vas pozivamo, da pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike posredujete najkasneje do torka. 9 februarja 2021 na naslov: Občina Loška dolina, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, oziroma po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

 

Predsednica komisije

Romana Zakrajšek l.r.

Na glavno vsebino