Pomoč občanom

Vlada RS je sprejela Uredbo o razvrščanju objektov, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 37/18, in sicer 1. 6. 2018.

Z uredbo se objekti razvrščajo po namenu (CC-SI) in glede na zahtevnost v enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne. Razlikovanje med posamezno zahtevnostjo objektov vpliva na to, ali je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje (npr. za enostavne objekte ni potrebno), vpliva na to, kakšna dokumentacija se priloži zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, za zahtevne objekte se izvede tehnični pregled, za ostale pa ni obvezen. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije ter Inženirsko zbornico Slovenije sprejelo tudi Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS 29. 5. 2018 in je začel veljati v petek, 1. 6. 2018. Pravilnik je nadomestil Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt ter Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta, ki se vlaga ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Uredba o razvrščanju objektov

Osnovni kriteriji za razvrstitev po zahtevnosti so zajeti že v definicijah v Gradbenem zakonu (GZ), in sicer so to dimenzije, konstrukcijska zahtevnost, večje ali manjše število ljudi, ki se zadržuje v objektu, ter prostorska (ne)zaznavnost. Izhodišče je, da so posamezne mejne vrednosti podobnih objektov med seboj primerljive in uravnotežene. Z uredbo so določena tudi vzdrževalna dela, ki glede na definicijo iz GZ pomenijo dela, namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki upoštevajo napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji. Ta razvrstitev vpliva tudi na inšpekcijski nadzor, saj skladnost enostavnih objektov s prostorskim izvedbenim aktom in predpisi občine nadzoruje občinska inšpekcija. Z uredbo se klasifikacijo objekti glede na namen njihove uporabe. Poleg stavb in gradbeno inženirskih objektov uredba razvršča tudi druge gradbene posege, ki so novost v GZ, saj ta širi definicijo objekta (poleg stavb in gradbeno inženirskih objektov) tudi na druge gradbene posege. To so posegi, ki so posledica gradbenih del in pomenijo poseg v fizične strukture na zemeljskem površju in pod njim ter trajno spreminjajo podobo ali rabo prostora. Objekti se glede na namen uporaba razvrstijo po pretežni rabi. Uredba ima vpliv na delo inšpekcijskih služb, saj občinska inšpekcija nadzoruje skladnost enostavnih objektov z občinskimi predpisi.

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

S Pravilnikom se določajo podrobnejše vsebine dokumentacij, ki se vlagajo v postopke povezane z graditvijo, kot so zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev – IZP) in zahteva za izdajo mnenj in gradbenega dovoljenja (Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja – DGD). Pravilnik določa tudi podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki se vlaga k prijavi začetka gradnje (Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PZI) in dokumentacijo, ki se vlaga zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja (Projektna dokumentacija izvedenih del – PID). Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) in projektna dokumentacija izvedenih del (PID) sta po vsebini ostali podobni dokumentaciji določeni z do sedaj veljavnim predpisom. Pravilnik sledi Gradbenemu zakonu in v posebnih določbah opredeljuje tudi dokumentacijo, ki se vlaga v integralnih postopkih, torej takrat, ko sta postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja združena v en postopek. Osnovni kriteriji za pripravo Pravilnika je določen v Gradbenem zakonu, katerega izhodišče je, da se gradbeno dovoljenje lahko pridobi v zgodnji fazi projektiranja, medtem, ko se natančno projektiranje izvede v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje – PZI, ki ga investitor priloži ob obvezni prijavi začetka gradnje.

Pravilnik ima poleg osnovnega teksta tudi 23 prilog. Priloge določajo obličnost zahtev in prijav, ki jih podajajo investitorji v posameznih postopkih in obličnost odločb v postopku izdaje uporabnih dovoljenj, ki jih izdajajo upravni organi. Nekatere priloge so določene kot obvezne sestavine posameznih vrst dokumentaciji in izjav, ki jih izdelujejo udeleženci pri graditvi. Na spletni strani MOP so poleg Pravilnika objavljeni obrazci v PDF obliki in XLSX zapisu za ročno izpolnjevanje, interaktivna tabela z navodili za izpolnjevanje, zraven pa kot pomoč, objavljeni pa so tudi primeri že izpolnjenih obrazcev.

 

https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/nepremicnine/obrazci/

 

http://www.pis.gov.si/

Na glavno vsebino