Novice in obvestila

Opozorilo – previdnost pri uporabi ognja v naravnem okolju
04. 08. 2017
Pri uporabi ognja v naravnem okolju je treba upoštevati predvsem naslednje:
– pri kurjenju je treba ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja,
– ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z njim prenehati,
– prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje,
– prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki v
naravnem okolju lahko povzročijo požar.
Na glavno vsebino