Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta občine Loška dolina

Občina Loška dolina je septembra 2012 sprejela nov prostorski načrt - Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 78, september 2012). Pri implementaciji navedenega akta je prišlo do neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela. Neskladja se lahko odpravijo po t. i. kratkem postopku. V kratkem postopku se občinski prostorski načrt spremeni in dopolni na način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog sprememb skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj 15 dni in v tem času javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
Datum: 10. junija, 2013
Skip to content