Novice in obvestila

Odgovor na pobudo po ohranitvi starega delovnega časa pošte 1386 Stari trg pri Ložu
24. 09. 2020

V Pošti Slovenije cenimo in razumemo vaša prizadevanja po ohranitvi delovnega časa pred zadnjo spremembo, 4. 7. 2020. Zavedamo se tudi, da nekatere spremembe v poštni mreži ljudje sprejemajo z zadržkom ali pa jim niso naklonjeni. Kljub našemu skupnemu interesu, da prebivalcem Republike Slovenije ponudimo poštne storitve na način, ki bo krajanom v lokalnem okolju najbolj ustrezal in zadovoljil pričakovanja lokalne skupnosti, pa moramo v Pošti Slovenije slediti tudi aktualnim strateškim smernicam, ki do določene mere narekujejo racionalizacijo in s tem nižanje stroškov poslovanja.

 

Obsežnejšo spremembo delovnih časov pošt smo v Pošti Slovenije nazadnje izvedli leta 2012. V zadnjih osmih letih je na trgu poštnih storitev prišlo do sprememb, ki od nas terjajo hitrejše in učinkovitejše prilagajanje spreminjajočim se pogojem poslovanja. Delovne čase pošt smo spremenili z namenom zagotovitve primerljivih delovnih časov v podobnih okoliščinah in zagotovitve ustrezne dostopnosti uporabnikom poštnih storitev med tednom, upoštevajoč velikost in vrsto, frekvenco obiska pošt ter njihovo geografsko umeščenost. Pošta Slovenije vsem uporabnikom poštnih storitev zagotavlja trajno, redno in nemoteno izvajanje univerzalne storitve, in sicer se zagotavlja najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in ena dostava dnevno, kot to določata prvi in tretji odstavek Zakona o poštnih storitvah.  Glede na navedeno je tako pošta 1386 Stari trg pri Ložu, kot z njo primerljive druge pošte, za neposredno delo z uporabniki odprta pet delovnih dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9.00 do 17.00 ure ter v sredo od 9.00 do 18.00 ure.

 

Vse spremembe, ki jih v poslovanje uvaja Pošta Slovenije, so izvedene skladno z zakonom, s splošnimi akti in izdanimi priporočili. Prebivalcem v Sloveniji je poleg mreže poštnih poslovalnic na voljo tudi vedno večja alternativna mreža sprejemno-izročilnih mest, kamor uvrščamo 114 sprejemno-izročilnih mest na Petrolovih bencinskih servisih, 24 PS paketomatov, v zaključni fazi pa je postavitev mreže 400 paketnikov Direct4me za izročanje pošiljk.

 

Glede na vaše navedbe, da občani zbirajo podpise proti zaprtju pošte v 1386 Stari trgu pri Ložu, pojasnjujemo, da navedene dostavne pošte (tj. pošte s pismonoši) ne nameravamo zapreti, niti ni v načrtu za preoblikovanje v pogodbeno pošto.

 

Ob tem želimo dodatno poudariti, da si v največji meri prizadevamo uravnotežiti zahteve in pričakovanja vseh deležnikov ter dejanske možnosti Pošte Slovenije kot izvajalke univerzalne poštne storitve, ki mora v razmerah naglo padajočih količin pisemskih pošiljk in drugih storitev, ki jih nudimo na poštnih okencih, skrbeti za optimalno poslovanje. Breme zagotavljanja visoko predpisane kakovosti univerzalne poštne storitve v Republiki Sloveniji je v takšnih razmerah vedno večje, na kar že vrsto let opozarjamo regulatorja, Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS, kot tudi pristojno ministrstvo. Žal Pošta Slovenije kot izvajalka univerzalne poštne storitve ni deležna nikakršnih spodbud ali oblik pomoči za ohranjaje poštnega omrežja, kar poznajo in prakticirajo številne evropske države. V tem smislu si zato še naprej prizadevamo za primerno sistemsko ureditev financiranja bremena vzdrževanja in ohranjanja poštnega omrežja.

 

 

Lep pozdrav.

 

Mitja Štajduhar

Direktor

PE LJUBLJANA

Na glavno vsebino