Novice in obvestila

Obvestilo turističnim ponudnikom v Loški dolini
13. 03. 2015

Vsi zavezanci so za predhodni mesec dolžni predložiti Občini Loška dolina mesečno poročilo, iz katerega bo razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Mesečno poročilo se predloži na obrazcu, ki je sestavni del odloka.

Znesek turistične takse se določi tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk. Na podlagi Odloka o turistični taksi v občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 99/15) znaša višina turistične takse 9 točk.

Vlada RS je na 54. redni seji, ki je potekala 10. aprila 2014, sprejela Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične taksein ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/14. Vrednost točke turistične takse se uskladi z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da od 1. januarja 2015 znaša 0,115 evra.

Na glavno vsebino