Novice in obvestila

Obvestilo o rednem praznjenju in prevzemu blata iz greznic
28. 02. 2014

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 in 109/2012), ki je začela veljati 1.1.2013, je bila uvedena nova tarifna postavka »storitve povezane z greznicami«, v sklopu katere je predvideno enkratno praznjenje greznice v treh letih, stroške praznjenja pa uporabnik krije preko plačila na položnici glede na porabo pitne vode v roku treh let.

JP Komunala Cerknica d.o.o. bo v letu 2014 v naseljih občin Cerknica in Loška dolina, ki niso opremljena z javno kanalizacijo, pričela z rednim praznjenjem grezničnih gošč. Praznjenje se bo izvajalo po terminskem planu, ki bo dostopen tudi na spletni strani JP Komunale Cerknica d.o.o. Izvajalec javne službe bo 15 dni pred izvedbo storitve lastnike pisno obvestil o predvidenem datumu dejanskega praznjenja. Praznjenje in prevzem greznične gošče se na željo stranke (naročilo) lahko izvede tudi pred rokom, določenim s terminskim planom. V tem primeru bo storitev izvedena v nekaj dneh in obračunana po ceniku storitev JP Komunale Cerknica d.o.o..

V primeru, da se uporabnik, ki plačuje storitve povezane z greznicami, priključi na kanalizacijsko omrežje pred iztekom tri-letnega obdobja, kot je predvideno za pokritje stroškov odvoza, se za opravljeno storitev praznjenja greznice obračuna razlika med polno ceno storitve in že plačanimi tarifnimi postavkami »storitve povezane z greznicami«.

JP Komunala Cerknica d.o.o.

Na glavno vsebino