Obvestilo o cenah komunalnih storitev

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je začela veljati 1.1.2013 je JP Komunala Cerknica d.o.o. pripravila Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Loška dolina, ki je bil potrjen na Občinskem svetu občine Loška dolina dne 25.4.2013. Potrjene nove cene veljajo od 1.5.2013.
Datum: 25. julija, 2013
Skip to content