Novice in obvestila

OBVESTILO – davek od premoženja
27. 02. 2024

OBVESTILO – DAVEK OD PREMOŽENJA

Ker se občani, ki so v letošnjem letu prejeli s strani Finančnega urada Republike Slovenije po uradni dolžnosti izdane odločbe v zadevi odmere davka od premoženja, na Občino Loška dolina obračajo po pojasnila, je Občina v dodatno pomoč pripravila predmetno obvestilo.

Davek od premoženje se plačuje na podlagi določb 156. člena Zakona o davkih občanov – ZDO (Uradni list SRS. št. 36/88 (iz leta 1988) s spremembami in dopolnitvami) in 384. člena ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), ki opredeljujeta zavezanca, osnovo in davčne oprostitve, ter na podlagi Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po Zakonu o davkih občanov za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/2023).

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo.

Zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh od pridobitve stavbe (z nakupom, dedovanjem, podaritvijo) oziroma od izdaje uporabnega dovoljenja. Napoved se odda pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži.

Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe ali prostora. Finančna uprava zavezancu enkrat letno izda odločbo s plačilnim nalogom. Davek od premoženja je prihodek občine, kjer nepremičnina leži in se plača na prehodni davčni podračun občine.

Davka na premoženje so oproščeni prvi lastniki novogradenj (novih stanovanjskih hiš, stanovanj, garaž), in sicer za obdobje 10 let.

Davek se tudi NE odmeri, če stanovanjska površina stavbe, v kateri imajo zavezanec ali njegovi ožji družinski člani prijavljeno stalno prebivališče, meri manj kot 160 m2.

Oprostitev NI avtomatska – zavezanec na finančno upravo do 31. januarja pošlje vlogo, ki jo napiše sam, saj obrazec ni predviden.

Če zavezanec ne odda vloge, ga lahko davčni organ oglobi z zakonsko predvideno globo, ter po uradni dolžnosti vodi davčni postopek, ugotovi dejansko stanje in vam o ugotovljenem izda odmerno odločbo (obveznost lahko odmeri tudi do pet let nazaj).

Če so v odločbi nepravilnosti oz. kakšne neupoštevane spremembe, lahko zavezanec v predpisanem roku poda pritožbo.

Več o davku na premoženje si lahko preberete na spretni strani Finančne uprave: https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_od_premozenja/

Za pomoč oz. dodatna pojasnila se lahko obrnete na klicni center za davke fizičnih oseb (https://www.fu.gov.si/kontakti/kontaktni_center_furs/#c6540) ter neposredno na občinsko upravo Občine Loška dolina.

 

Skip to content