Novice in obvestila

Navodila in cenik o uporabi prostorov Kulturnega doma Stri trg
06. 02. 2008

Na podlagi 33.člena Statuta Občine Loška dolina(Uradni list RS, št. 49/99 in 22/2000) izdaja župan Občine Loška dolina naslednja

NAVODILA in CENIK
o uporabi prostorov Kulturnega doma Stari trg

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S temi navodili se določajo pravice in obveznosti uporabnikov Kulturnega domaStari trg, Cesta Notranjskega odreda , 1386 Stari trg pri Ložu, katerega lastnik je Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
II. NAMENSKOST PROSTOROV PO DEJAVNOSTI
2. člen
Namenskost prostorov po dejavnosti je:
1. dvorana – izvajanje kulturnih in drugihprireditev;
2. velika sejna soba, kjer se lahko izvajajo predavanja in tudi druge prireditve.

3. člen
Prostori Kulturnega doma Stari trg se lahko uporabljajo tudi za produkcijo posameznih prireditev (vaje in priprave). Društvom, javnim zavodom in drugim organizacijam, ki imajo svoj sedež na območju občine Loška dolina se za namene produkcije posameznih prireditev najemnina ne zaračunava.
4. člen
Dvorana in skupni prostori so namenjeni za vse vrste prireditev.
Prireditve občinskega pomena, tj. prireditve, katerih organizator je občina Loška dolina oziroma so v občinskem interesuse obravnavajo kot prioritetne, za uporabo prostorov pa se ne zaračunava najemnina.
Najemnina se tudi ne zaračunava društvom, javnim zavodom in drugim organizacijam, ki imajo svoj sedež na območju občine Loška dolina, vendar so v tem primeru prireditve brezplačne za uporabnike. V primeru izvedbe komercialne prireditve (vstopnina) v prostorih Kulturnega doma Stari trg, pa so društva, javni zavodi in druge organizacije, ki imajo svoj sedež na območju občine Loška dolina dolžni plačati obratovalne stroške (elektrika, čiščenje, ogrevanje in komunalne storitve).
Najemnina se tudi ne zaračunava društvom, ki imajo sedež registriran izven območja občine Loška dolina, so pa ustanovljeni za delovanje v občini Loška dolina in izvajajo dejavnost za člane iz občine Loška dolina.

III. CENIK NAJEMA DVORANE KULTURNEGA DOMA STARI TRG

5. člen

A. Najem dvorane
Najem dvorane za enkratno dnevno uporabo:

Vrsta uporabe cena brez DDV
Komercialni namen (vstopnina) 100,00 EUR
Nekomercialni namen 60,00 EUR
Obratovalni stroški 60,00 EUR

B. Najem velike sejne sobe
Najem velike sejne sobe za enkratno dnevno uporabo:
Vrsta uporabe cena brez DDV
Komercialni namen (vstopnina) 60,00 EUR
Nekomercialni namen 40,00 EUR
Obratovalni stroški 40,00 EUR

C. Najem celotne zgradbe
Najem celotne zgradbe za enkratno dnevno uporabo:
Vrsta uporabe cena brez DDV
Komercialni namen (vstopnina) 130,00 EUR
Nekomercialni namen 80,00 EUR
Obratovalni stroški 80,00 EUR

6. člen

Za posebne prireditve lahko župan odloči drugače.
IV. PRAVICA UPORABE
7. člen
Vloga za odobritev uporabe prostorov Kulturnega doma Stari trg se vloži na občinski upravi občine Loška dolina najmanj 15 dni prej pred najemom prostorov. V primeru odobritve vloge sklene občina Loškadolina z uporabnikom prostorov Kulturnega doma Stari trg pogodbo o uporabi prostorov, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
Na podlagi pogodbe, občinska uprava občine Loška dolina za plačilo najemnine izda račun, ki ga je najemnik dolžan plačati po najemu prostorov.
8. člen
Najemnik mora prostore uporabljati kot dober gospodar.
V primeru povzročene škode na objektu in opremi Kulturnega doma Stari trg je najemnik dolžan kriti nastale stroške.
9. člen
V primerih, ko je za isti termin podanih več vlog za najem prostora v Kulturnem domu Stari trg, določi občinska uprava občine Loška dolina prioritetni vrstni red koriščenja prostorov.
Prioriteto pri določanju uporabe imajo proračunski uporabniki občine Loška dolina.
10. člen
Najemnik Kulturnega doma Stari trg ob uporabi izpolni obračunski obrazec prireditve, ki je podlaga za obračun stroškov. Obrazci so sestavni del teh navodil.
11. člen
Za tekoče vzdrževanje Kulturnega doma skrbi občinska uprava občine Loška dolina. Za odpiranje dvorane in prisotnost v času prireditve v kulturnem domu je zadolžen gospodar Kulturnega doma, s katerim se sklene pisni dogovor.
V. KONČNA DOLOČBA12. člen
Ta navodila in cenik najema začnejo veljati z dnem, ko jih podpiše župan.

Št.: 478-2/2008
Stari trg, 07.01.2008

Župan
Občine Loška dolina
Janez Sterle l.r.

vloga za najem kulturnega doma

cenik najema

Na glavno vsebino