Namera za sklenitev neposredne pogodbe – parc. št. 1590, k.o. Dane

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišča s parc. št. 1590 katastrska občina 1634 Dane.
Datum: 8. maja, 2014

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1590 katastrska občina 1634 Dane, vse v 1/6 deleža.

Za prodajo navedenega zemljišča bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

Skip to content