Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe k.o. Lož
01. 08. 2022

V skladu s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. ) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo  zemljišča s parc. št.  2229/36 katastrska občina 1636 Lož,

 

1. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Predmet prodaje je  je nepremičnina:

–  zemljišče s parc. št. 2229/36 k.o. 1636 Lož, stavbno zemljišče  v velikosti  23 m2,

 

Najnižja ponudbena  cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje je  575,00 € .

 

Najugodnejši ponudnik plača na ponujeno ceno še 22% DDV, stroške notarske overitve ter stroške vpisa v zemljiško knjigo.

 

3.  Ponudba ali izjavo o interesu za nakup zemljišče se lahko   pošlje na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si najkasneje do 22.8. 2022. 

 

4. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;

– navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;

– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);

– izpisek iz sodnega registra (pravna oseba).

 

5. V primeru, da je podanih več ponudb se izvedejo pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca.  Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

7. Dodatne informacije o prodaji nepremičnin lahko pridobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, kontaktna oseba: Daliborka Radovanović Jenc, tel. št. 01/7050670 ali elektronska pošta: obcina@loskadolina.si.
8. Občina Loška dolina si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti odstopi od pogajanj.

 

9. Drugi pogoji pravnega posla

 

V ceno nepremičnine ni vključen  DDV, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

 

Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmero površine, niti za njen namen uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.

 

Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, odstopi od pogaja

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

 

ŽUPAN

Janez KOMIDAR l.r.

Na glavno vsebino