Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe
13. 04. 2023

V skladu s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. ) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Matjaž Antončič, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo  zemljišča s stavbo parc. št.  1335 in 971/1 katastrska občina 1651 Babno Polje

 

1. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Predmet prodaje sta nepremičnini:

–  zemljišče s stavbo s parc. št. 1335 k.o. 1651 Babno Polje,  v velikosti  171 m2,

– delno stavbno, delno kmetijsko zemljišče s parc. št. 971/1 k.o. 1651 Babno Polje, v velikosti 2648 m2.

 

Najnižja ponudbena  cena za nepremičnini, ki sta predmet prodaje je  12.022,13 € .

Najugodnejši ponudnik plača na ponujeno ceno še davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve ter stroške vpisa v zemljiško knjigo.

 

3.  Ponudba ali izjavo o interesu za nakup zemljišče se lahko   pošlje na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si najkasneje do 5.5. 2023. 

 

4. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;

– navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;

– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);

– izpisek iz sodnega registra (pravna oseba).

 

5. V primeru, da je podanih več ponudb se izvedejo pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca.  Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

7. Dodatne informacije o prodaji nepremičnin lahko pridobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, kontaktna oseba: Daliborka Radovanović Jenc, tel. št. 01/7050670 ali elektronska pošta: obcina@loskadolina.si.
8. Občina Loška dolina si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti odstopi od pogajanj.

 

9. Drugi pogoji pravnega posla

Nepremičnina se prodaja v skladu s Zakonom o kmetijskih zemljiščih.

V ceno nepremičnine ni vključen  davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

 

Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmero površine, niti za njen namen uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.

 

Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, odstopi od prodaje.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na  spletni strani občine ter po poteku postopka prodaje skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.

 

Župan

Matjaž Antončič

Na glavno vsebino