Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe
27. 05. 2022

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člen4 Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

 

1. Naziv in sedež lastnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg priLožu.

2. Opis najema in čas oddaje v najem:

Zemljišča za izvajanje kmetijske obdelave:

parc. št. 1626/1 k.o. 1636 Lož, kmetijsko zemljišče v velikosti 1892 m2,
parc. št. 1627/1 k.o. 1636 Lož, kmetijsko  zemljišče v velikosti 1869 m2,
parc. št. 1602/1 k.o. 1636  Lož, kmetijsko zemljišče v velikosti  5300 m2.

 

 

Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin je Očina Loška dolina. Nepremičnina se oddaja v najem po sistemu »videno – najeto«, za določen čas enega leta (1.7.2022-1.7.2023), razen v primeru, da bo Občina Loška dolina navedena zemljišča v času najema potrebovala za svoje potrebe, v tem primeru, pa najemna pogodba preneha z pisnim obvestilom Občine Loška dolina.

 

 

3.  Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu

 

 

Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 17.6.2022.

 

Pogodba o oddaji nepremičnine v najem bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave ter namere na spletnih straneh Občine Loška dolina.

 

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu

 

Ponudba ali izjavo o interesu za nakup zemljišče se lahko   pošlje na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

 

5. Pogajanja oziroma način dodelitve v najem ter najnižja najemnina

 

 

Višina najnižje najemnine bo določena v skladu s primerljivimi cenami zakupnin kmetijskih zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS . Po prejemu ponudb se bodo v primeru več zainteresiranih ponudnikov, z njimi opravila pogajanja o višini najemnine in o drugih pogojih najema.

 

Nepremičnine bodo oddane v najem po izvedenih pogajanjih interesentu, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

 

6. Način in rok plačila najemnine

 

Najemnina se plačuje letno, na podlagi predhodno izdanega računa. Obratovalnih stroškov ni. Plačevanje najemnine na naveden način je bistvena sestavina najemne pogodbe.

 

 

7. Neplačevanje najemnine v roku je razlog za odpoved najemne pogodbe.

 

 

8. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

 

Predkupne/prednostne pravice ni.

 

 

9. Dodatne informacije o prodaji nepremičnin lahko pridobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, kontaktna oseba: Daliborka Radovanović Jenc, tel. št. 01/7050670 ali elektronska pošta: obcina@loskadolina.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
10. Občina Loška dolina si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti odstopi od pogajanj.

 

11. Drugi pogoji pravnega posla

 

Nepremičnine se oddaja v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 31/2018).

 

 

 

 

ŽUPAN

Janez KOMIDAR

Na glavno vsebino