Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe
31. 01. 2020

V skladu s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18 ) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za menjavo  zemljišča s parc. št. 2411 katastrska občina 1647 Nadlesk

1. Predmet menjave

Predmet  neposredne pogodbe je menjava  nepremičnine s parc. št. 2411 k.o. 1647 Nadlesk, kmetijsko zemljišče v velikosti 167 m2, ki je v lasti Občine Loška dolina za solastniški delež nepremičnine s parc. št. 1/29 k.o. 1647 Nadlesk, delno stavno, delno kmetijsko zemljišče v velikosti 1630 m2, ki je v naravi nekategorizirana javna pot v naselju Nadlesk in je v solasništvu fizične osebe.

Nepremičnine se menjajo v stanju kakršnem so, po načelu »videno – kupljeno«

 

2. Ponudbena cena

Najnižja ponudbena  cena za nepremičnine, ki je predmet prodaje, znaša  200,00 €.

Ponujena cena ne sme biti nižja od predlagane kupnine.

 

Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca.  Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

3.  Pogoji in način oddaje izjave o interesu

Ponudba ali izjavo o interesu za menjavo zemljišča se lahko   pošlje na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si najkasneje do 20.2. 2020. 

 

Ponudba za menjavo nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;

– navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;

– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);

– izpisek iz sodnega registra (pravna oseba).

 

V primeru, da je podanih več ponudb se izvedejo pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

4. Dodatna pojasnila

Dodatne informacije o prodaji nepremičnin lahko pridobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, kontaktna oseba: Daliborka Radovanović Jenc, tel. št. 01/7050670 ali elektronska pošta: obcina@loskadolina.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
Občina Loška dolina si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti odstopi od pogajanj.

 

5. Drugi pogoji pravnega posla

V ceno nepremičnine ni vključen  davek na promet nepremičnin, ki ga plača vsaka stranka za se, prav tako vsaka stranka plača svoje stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na  spletnih straneh občine.

 

Pripravila:

Daliborka Radovanović Jenc

Višja svetovalka za splošno pravne zadeve

 

Občina Loška dolina

župan

Janez Komidar l. r.

Na glavno vsebino