Namera za sklenitev neposredne pogodbe

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo zemljišča s parc. št. 924/1, 924/2 in 341/37 katastrska občina 1638 Knežja njiva.
Datum: 9. julija, 2021

V skladu s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. ) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo  zemljišč s parc. št. 924/1, 924/2 in 341/37 katastrska občina 1638 Knežja njiva,

 

1. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Predmet prodaje so nepremičnine:

–  zemljišče s parc. št. 924/1 k.o. 1638 Knežja njiva, stavbno zemljišče v velikosti 20 m2,

–  zemljišče s parc. št. 924/2 k.o. 1638 Knežja njiva, stavbno zemljišče v velikosti 25 m2,

–  zemljišče s parc. št. 341/37 k.o. 1638 Knežja njiva, stavbno zemljišče v velikosti 133 m2.

 

Najnižja ponudbena skupna cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša  4.450,00 €, oziroma 25,00 po m2.

 

3.  Ponudba ali izjavo o interesu za nakup zemljišče se lahko   pošlje na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si najkasneje do 2.8. 2021.

 

4. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;

– navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;

– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);

– izpisek iz sodnega registra (pravna oseba).

 

5. V primeru, da je podanih več ponudb se izvedejo pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca.  Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

7. Dodatne informacije o prodaji nepremičnin lahko pridobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, kontaktna oseba: Daliborka Radovanović Jenc, tel. št. 01/7050670 ali elektronska pošta: obcina@loskadolina.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
8. Občina Loška dolina si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti odstopi od pogajanj.

 

9. Drugi pogoji pravnega posla

V ceno nepremičnine ni vključen  DDV, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

ŽUPAN

Janez KOMIDAR

Skip to content