Novice in obvestila

Namera za sklenitev neposredne pogodbe
28. 07. 2021

V skladu s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. ) Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ki jo zastopa župan Janez Komidar, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo  zemljišč s parc. št.  *8, 1263, 1264, 1265, 1275 vse katastrska občina 1651 Babno Polje

1. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Predmet prodaje so nepremičnine:

–  stanovanjska hiša na parc. št. *8 k.o. 1651 Babno Polje,  velikosti 241 m2, Babno Polje 42, 1386 Stari trg pri Ložu

–  zemljišče s parc. št. 1263 k.o. 1651 Babno Polje, stavbno zemljišče v velikosti 162 m2,

– zemljišče s parc. št. 1264 k.o. 1651 Babno Polje, stavbno zemljišče s kmetijskim delom stavbe v velikosti 133 m2,

– zemljišče s parc. št. 65 k.o. 1651 Babno Polje, stavbno zemljišče v velikosti 133 m2,

– zemljišče s parc. št. 1275 k.o. babno Polje, stavbno zemljišče v velikosti 1.031 m2.

 

Najnižja ponudbena skupna cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša  16.087,33 €.

 

3.  Ponudba ali izjavo o interesu za nakup zemljišče se lahko   pošlje na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si najkasneje do 18.8. 2021.

 

4. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

– ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;

– navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;

– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);

– izpisek iz sodnega registra (pravna oseba).

 

5. V primeru, da je podanih več ponudb se izvedejo pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca.  Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

7. Dodatne informacije o prodaji nepremičnin lahko pridobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, kontaktna oseba: Daliborka Radovanović Jenc, tel. št. 01/7050670 ali elektronska pošta: obcina@loskadolina.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
8. Občina Loška dolina si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti odstopi od pogajanj.

 

9. Drugi pogoji pravnega posla

 

V ceno nepremičnine ni vključen  davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva plača prodajalec.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletnih straneh občine.

 

ŽUPAN

Janez KOMIDAR l. r.

Na glavno vsebino