Novice in obvestila

Namera o ustanovitvi služnosti
26. 09. 2012

V skladu s 55. členom uredbe namerava Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2., 1386 Stari trg pri Ložu, ustanoviti stvarno služnost na nepremičnini s parc. št. 1638/1 k.o. Lož in s parc. št. 768/2 in 764/1 k.o. Stari trg pri Ložu.

Služnostna pravica se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Služnost obsega naslednja upravičenja:služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije elektroenergetskega infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo in nadzor na nepremičninah.

v korist služnostnega upravičenca:

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka: 5227992000.

OBČINA LOŠKA DOLINA

ŽUPAN Janez KOMIDAR l.r.

Na glavno vsebino