Novice in obvestila

Konstitutivna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
06. 12. 2022

Na podlagi 18. in 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in št. 111) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151) sklicuje župan Janez Komidar 1. konstitutivno redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v torek, dne 13. decembra 2022 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

DNEVNI RED:

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta 

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Loška dolina in poročilo o izidu volitev župana Občine Loška dolina

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta 

4. Poročilo mandatne komisije

4a. Potrditev mandatov novoizvoljenim članom občinskega svete 

4b. Ugotovitev izvolitve župana 

4c. Ugotovitev nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta ter prenehanje mandata članu občinskega sveta 

5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Skip to content