Novice in obvestila

Konstitutivna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
16. 10. 2014

Dnevni red:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Loška dolina in poročilo o izidu volitev župana Občine Loška dolina

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta

4. Poročilo mandatne komisije

a) Potrditev mandatov novoizvoljenim članom občinskega sveta

b) Ugotovitev izvolitve župana

5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Gradivo

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

Sejo po določbah Zakona o lokalni samoupravi in Poslovnika občinskega sveta Občine Loška dolina vodi najstarejši član občinskega sveta. Na njegov predlog lahko občinski svet za vodenje seje določi drugega člana sveta.

NAVODILO:

Novoizvoljeni člani sveta in novoizvoljeni župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom.

Na glavno vsebino