Konstitutivna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88) sklicuje župan Janez Komidar 1. konstitutivno redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, dne 23. oktobra 2014 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Datum: 16. oktobra, 2014

Dnevni red:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Loška dolina in poročilo o izidu volitev župana Občine Loška dolina

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta

4. Poročilo mandatne komisije

a) Potrditev mandatov novoizvoljenim članom občinskega sveta

b) Ugotovitev izvolitve župana

5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Gradivo

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

Sejo po določbah Zakona o lokalni samoupravi in Poslovnika občinskega sveta Občine Loška dolina vodi najstarejši član občinskega sveta. Na njegov predlog lahko občinski svet za vodenje seje določi drugega člana sveta.

NAVODILO:

Novoizvoljeni člani sveta in novoizvoljeni župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom.

Skip to content