Novice in obvestila

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Loška dolina
05. 12. 2008
Izhodiščna vrednost komunalno opremljene nepremičnine znaša 45 €/m2 ( brez DDV) oz. skupaj 170.410,95 € + 20% DDV. Izhodiščna cena z DDV znaša 170.410,95 € + 20% DDV.

2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe s sedežem v R Sloveniji oz. v državah, ki so članice Evropske unije.

Ponudnik je lahko le trgovec – pravna oseb z izdelki za vsakdanjo uporabo in s ponudbo običajnega supermarketa.

Ponudba je za ponudnika zavezujoča še 60 dni po odpiranju ponudb.

Nepremičnini se prodajata pod pogojem, da ponudnik z ustreznimi dokazili izkaže, da bo lahko izpolnil naslednje obveznosti:

– na nepremičninah, ki sta predmet javnega zbiranja ponudb, mora zgraditi trgovski center z minimalno tlorisno površino 1400 m2 bruto;

– zgrajeni trgovski center mora imeti zagotovljeno ustrezno število brezplačnih parkirnih mest za obiskovalce (najmanj 60PM ter 5 PM za invalide) ter zaposlene (najmanj 10PM);

– pred pričetkom gradnje trgovskega centra mora zgraditi nadomestna igrišča za tenis z garderobo po projektih in na lokaciji, ki jo zagotovi Občina Loška dolina;

– prevzeti vse obveznosti do dosedanjega najemnika igrišč za tenis in lokala (dogovor o povrnitvi njegovih vlaganj v objekt ali drug način ureditev obveznosti do najemnika).

Ponudbi je potrebno priložiti:

– Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Loška dolina pri Banki Slovenije, številka 01265-0100002634. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Občine Loška dolina.

– Originalni izpisek iz sodnega registra za pravno osebo – ponudnika.

– Pisno izjavo, da se ponudnik s pogoji javnega razpisa strinja.

– Idejno zasnovo objekta – trgovskega centra s prikazom poslovnih prostorov glede na dejavnosti, ki se bo v posameznih prostorih izvajala ter s prikazom bruto površin, s kratkim opisom.

– Idejno zasnovo ureditve ustreznega števila parkirišč oz. dokazila o zagotovitvi ustreznega števila parkirnih prostorov.

– Izjavo, da bo trgovski center zgrajen najkasneje v 18 mesecih po sklenjeni pogodbi o prodaji.

Ponudnik lahko ponudi dodatne ugodnosti za Občino Loška dolina, ki so pomembne za lokalno skupnost.

Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 22.12.2008 do 9.00 ure, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, z oznako » Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika.

3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval župan Občine Loška dolina, dne 22.12.2008 ob 11.00 uri na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Nepravočasne, nepravilne in nepopolne ponudbe oz. ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala.

4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišji seštevek števila točk po naslednjih sklopih:

I. Ponujena višina kupnine:

50% števila točk: najvišja ponujena kupnina prejme 50 točk, vsaka naslednja nižja ponudba 2 točki manj.

II. Velikost trgovskega centra v povezavi z obsegom ponudbe storitev:

30 % števila točk: ponudnik, ki zagotovi največji trgovski center in najširšo ponudbo storitev, s poudarkom na deficitarni ponudbi storitev v občini, prejme 30 točk, naslednja nižja ponudba 8 točk manj, vsaka naslednja nižja pa še po 2 točki manj.

Ponudba bo točkovana z 0 (nič) točk, če ne bo ponudnik istočasno zagotavljal zadostno število parkirnih mest.

III. delež ponudnika v panogi prodaje na drobno z izdelki vsakdanje potrošnje v Občini Loška dolina – zagotavljanje konkurenčnosti

10 % števila točk: največje število 10 točk prejme ponudnik, ki lahko zagotovi ponudbo običajnega supermarketa, njegova prisotnost v občini pa prispeva k največji konkurenčnosti na področju prodaje na drobno z izdelki vsakdanje potrošnje, naslednja nižja ponudba 6 točk, vsaka naslednja nižja pa še po 2 točki manj.

IV. Dodatne ugodnosti za prodajalca

10 % števila točk: največje število 10 točk prejme ponudnik, ki občini ponudi največ dodatnih ugodnosti na področju storitev, urejanja prostora in okolice, namenske donacije, ipd., vse z vidika pomembnosti za lokalno skupnost, naslednja nižja ponudba 6 točk, vsaka naslednja nižja pa še po 2 točki manj.

Če je med prejetimi ponudbami več ponudnikov z enakim številom točk, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Loška dolina:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.

5. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.

6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa. To določilo je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi.

7. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse stroške sestave pogodbe, DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.

8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Loška dolina lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.

9. Nepremičnina se proda po načelu »videno – kupljeno«.

10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel 01-7050670, kontaktna oseba: Bogdan Zevnik.

Občina Loška dolina

Na glavno vsebino