Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Loška dolina – Markovec

Predmet prodaje sta nepremičnini: - parc. št. *58 – stavbišče v izmeri 239 m2, - parc. št. 932 – stanovanjska stavba v izmeri 359 m2, dvorišče v izmeri 20 m2 in dvorišče v izmeri 120 m2, vse k.o. Knežja Njiva.
Datum: 15. decembra, 2008

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in sklepa Občinskega sveta Občine Loška dolina, štev.: 158 z dne, 9. 10. 2008 in sklepa župana Občine Loška dolina štev. 478-34/2008-3 z dne 28.11.2008

javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Loška dolina

1. Predmet prodaje sta nepremičnini:

– parc. št. *58 – stavbišče v izmeri 239 m2,

– parc. št. 932 – stanovanjska stavba v izmeri 359 m2, dvorišče v izmeri 20 m2

in dvorišče v izmeri 120 m2, vse k.o. Knežja Njiva.

Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 25.000,00 € (brez DDV).

2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije.

Ponudba je za ponudnika zavezujoča še 60 dni po odpiranju ponudb.

Ponudbi je potrebno priložiti:

– Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Loška dolina pri Banki Slovenije, številka 01265-0100002634. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Občine Loška dolina.

– Originalni izpisek iz sodnega registra za pravno osebo, izpisek iz registra samostojnih podjetnikov za samostojnega podjetnika ali veljaven osebni dokument za fizično osebo.

– Pisno izjavo, da se ponudnik s pogoji javnega razpisa strinja.

– Izjavo, da bo stanovanjsko stavbo v skladu z varovanjem kulturne dediščine rekonstruiral v roku treh let po sklenjeni pogodbi o prodaji.

Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 29.12.2008 do 8.00 ure, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, z oznako » Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin-Markovec«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika.

3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval župan Občine Loška dolina, dne 29.12.2008 ob 09.00 uri na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Nepravočasne, nepravilne in nepopolne ponudbe oz. ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala.

4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišji seštevek števila točk po naslednjih sklopih:

I. Ponujena višina kupnine:

70% števila točk: najvišja ponujena kupnina prejme 70 točk, vsaka naslednja nižja ponudba 4 točke manj.

II. Bodoča namembnost nepremičnin:

30% števila točk: ponudnik, ki bo zagotovil na nepremičninah izvajanje najbolj raznovrstne turistične ali kulturne dejavnosti prejme 30 točk, naslednja nižja ponudba 5 točk manj, vsaka naslednja nižja pa še po 5 točk manj.

Ponudba bo točkovana z 0 (nič) točk, če ponudnik ne bo na nepremičninah zagotavljal kulturne dejavnosti.

Če je med prejetimi ponudbami več ponudnikov z enakim številom točk, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Loška dolina:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.

5. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.

6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa. To določilo je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi.

7. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse stroške sestave pogodbe, DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.

8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Loška dolina lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.

9. Nepremičnina se proda po načelu »videno – kupljeno«.

10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel 01-7050670, kontaktna oseba: Bogdan Zevnik.

Občina Loška dolina

Skip to content