Novice in obvestila

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
24. 01. 2019

V skladu s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017)  – v nadalj: ZUreP-2  občina Loška dolina objavlja naslednje Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 4 (SD OPN LD4).

                                                                                                          I.

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 4, ki ga je pod št. projekta 17/PA-019, 18/PA-014, 18/PA-019 v januarju 2019 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o., Ilirska Bistrica.

                                                                                                         II.

Predmet dopolnjenega osnutka SD OPN LD 4 je:

 

•           opredelitev nove enote urejanja prostora (EUP) z oznako EUP PC-09 s spremembo podrobnejše namenske rabe prostora (PNRP) iz Površin podeželskega naselja z grafično oznako SK v Površine za turizem z grafično oznako BT in opredelitvijo podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) na listu 11 v območju zemljišč s parc. št. 661/4 in 667/1, obe k.o. Podcerkev;

 

•           spremenjen obseg EUP VI 06 s spremembo PNRP iz Območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš z grafično oznako SSe v Površine podeželskega naselja z grafično oznako SK in spremenjenimi PPIP na listu 12 v območju zemljišč s parc. št. 177/111, 177/38, 177/40, 177/41-del, 1382, in 1361-del, vse k.o. Viševek;

 

•           sprememba PPIP za EUP PC 01 na listu 11 v območju zemljišč s parc. št. 604/11, 604/12, 621/3-del, 621/4-del, 621/39, 621/41, 621/50-del, 621/51, 621/55, 621/56, 621/57, vse k.o. Podcerkev.

                                                                                                      III.

Javna razgrnitev bo potekala od 1. 2. 2019 do vključno 2.3. 2019 v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Ogled dopolnjenega osnutka SD OPN LD 4 je možen v času uradnih ur za poslovanje s strankami na občini.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 20. februarja ob 16. uri v prostorih sejne sobe Občine Loška dolina.

                                                                                                   IV.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek SD OPN LD4 za območje SD OPN LD4 vsa zainteresirana javnost (organi, organizacije in posamezniki) poda pripombe in predloge.
Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi ali kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.
Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenem dopolnjenem osnutku SD OPN LD4 poteče zadnji dan javne razgrnitve. Občina Loška dolina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Loška dolina ter spletni strani občine http://www.loskadolina.si.

Številka: 3500 – 2/2017 – 51                                                  Župan Občine Loška dolina

Stari trg pri Ložu, 23.01.2019                                                        Janez Komidar

Skip to content