Novice in obvestila

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP – sever
21. 11. 2014

I.

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP – sever (OPPN), ki ga je pod št. projekta 14/PA-010 v oktobru 2014 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o., Ilirska Bistrica.

II.

Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št.: 986/1-del, 988/1, 983/53, 982/4-del, 982/5, 983/39, 983/13, 1027, 983/51, 983/54, 982/30, 983/52, 983/50-del, 983/46, 983/14, 983/28, 983/23, 983/31, 983/47, 983/48, 983/49, 982/8, 982/32, 983/21, 983/22, 982/28, 982/31, vse k.o. Pudob; 824/1-del, 824/10-del, obe k.o. Stari trg pri Ložu in 2037/1-del k.o. Nadlesk.

III.

Javna razgrnitev bo potekala od 1.12.2014 do vključno 1.1.2015 v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Ogled dopolnjenega osnutka OPPN za območje EUP ST 28 IP – sever na občini je možen v delovnih dneh od 9. do 11h.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v četrtek, 11. decembra ob 17. uri v prostorih sejne sobe Občine Loška dolina.

IV.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za območje EUP ST 28 IP – sever poda pripombe in predloge vsa zainteresirana javnost (organi, organizacije in posamezniki).

Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi ali kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPPN za območje EUP ST 28 IP – sever poteče zadnji dan javne razgrnitve. Občina Loška dolina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Loška dolina ter spletni strani občine http://www.loskadolina.si.

Številka: 3500-4/2014-28

Stari trg, 21.11.2014

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar l.r.

Na glavno vsebino