Novice in obvestila

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
23. 02. 2018

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), župan objavlja naslednje

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA SEVERNI DEL EUP VH 02 V OBČINI LOŠKA DOLINA

I.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severni del EUP VH 02 v občini Loška dolina, ki ga je izdelalo podjetje studioFORMIKA, prostorsko in arhitekturno načrtovanje, d. o. o., Kraška ulica 2, Cerknica.

 

II.

Javna razgrnitev bo trajala od 2. 3. 2018 do 3. 4. 2018.

 

III.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Ogled je možen v času uradnih ur občinske uprave.

 

IV.

V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo v sredo, 14. 3. 2018 ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

V.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predloge se lahko poda pisno na kraju javne razgrnitve ali pošlje na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, z oznako »Javna razgrnitev OPPN severni del VH 02 – pripombe in predlogi« ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si. Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve. Občina Loška dolina bo preučila pripombe javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Loška dolina ter spletni strani občine: http://www.loskadolina.si.

 

Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Številka: 3500 – 4/2017 – 12                                                 Župan Občine Loška dolina

Stari trg pri Ložu, 23. 2. 2018                                                       Janez Komidar l.r.

Na glavno vsebino