Novice in obvestila

Javno naznanilo – javna razgrnitev/obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za območje Ograde EUP ST 02 – del
27. 12. 2018

V skladu s 50. in 60. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017)  – v nadalj: ZUreP-2  občina Loška dolina objavlja naslednje Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ograde EUP ST 02 – del.

                                                                                I.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ograde EUP ST 02-del, ki ga je pod št. projekta 18/PA-011 v decembru 2018 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o., Ilirska Bistrica.

                                                                         II.
Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št.: 808/14, 808/15, 608-del 618, 619, 620, 621, 808/282-del, 808/214, 808/344, 808/343, 808/311, 808/213-del, 808/292, 808/45, 808/218, 808/346, 808,345 vse k.o. Stari trg pri Ložu (1637).

                                                                         III.
Javna razgrnitev bo potekala od 7. 1. 2019 do vključno 7. 2. 2019 v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Ogled dopolnjenega osnutka OPPN za območje Ograde EUP ST 02 – del je možen v času uradnih ur za poslovanje s strankami na občini.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 16. januarja ob 16. uri v prostorih sejne sobe Občine Loška dolina.

                                                                         IV.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za območje Ograde EUP ST 02-del vsa zainteresirana javnost (organi, organizacije in posamezniki) poda pripombe in predloge.
Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi ali kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.
Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPPN za območje Ograde EUP ST 02-del poteče zadnji dan javne razgrnitve. Občina Loška dolina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Loška dolina ter spletni strani občine http://www.loskadolina.si.

OPPN za območje Ograde EUP ST 02 – del (povzetek)

Številka: 3500 – 1/2018-13                                                    Župan Občine Loška dolina

Stari trg pri Ložu, 27.12. 2018                                                       Janez Komidar l.r.

Na glavno vsebino