Novice in obvestila

Javno naznanilo – javna razgrnitev in javna obravnava
20. 06. 2022

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljevanju: ZUreP-2) občina Loška dolina objavlja naslednje

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP – sever, ID: 2393

 

I.

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP – sever, ID: 2393 (OPPN), ki ga je pod št. projekta 20/PA-015 v novembru 2021 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o., Ilirska Bistrica.

 

II.

Območje OPPN obsega zemljišča s parc.. št.: 982/5, 983/13, 983/51, 983/55, 983/56, 983/57, 983/58, 983/59, 983/60, 988/2, 988/3, vse k.o. Pudob.

 

III.

Javna razgrnitev bo potekala od 28.6.2022 do vključno 28.7.2022 v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Ogled dopolnjenega osnutka OPPN je možen v prostorih Občine Loška dolina v delovnih dneh v času uradnih ur in na spletnem naslovu http://www.loskadolina.si.

 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo,  13. 7. 2022 ob 16. uri v prostorih sejne sobe Občine Loška dolina.

 

IV.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN poda pripombe in predloge vsa zainteresirana javnost (organi, organizacije in posamezniki).

 

Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno  na javni obravnavi ali kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

 

Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenem dopolnjenem osnutku SDOPPN je zadnji dan javne razgrnitve. Občina Loška dolina bo preučila pripombe in predloge  javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Loška dolina ter spletni strani občine http://www.loskadolina.si.

 

Osebni podatki oddani ob podaji pripomb in predlogov, se bodo v skladu s 56. členom ZUreP-2

obdelali le za namen uveljavitve razgrnjenega prostorskega akta ter ne bodo javno objavljeni in bodo

varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnimi

zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter internimi akti Občine Loška dolina.

 

V.

To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Loška dolina ter na oglasni deski Občine Loška dolina.

 

Številka: 3500-1/2021- 30                                                                Župan Občine Loška dolina

Stari trg, 17.6.2022                                                                               Janez Komidar l.r.

 

Obrazec – pripombe

Na glavno vsebino