Novice in obvestila

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2024
27. 02. 2024

Na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 48 z dne 23.11.2007), občina Loška dolina objavlja

 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2024

1 Sofinancer: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2 Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2024.

3 Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali
verske skupnosti,

– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe
svojih članov,

– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Občine Loška dolina.

4 Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :
– da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,

– da aktivno delujejo najmanj eno leto,

– da imajo sedež ali podružnico v Občini Loška dolina oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Loška dolina,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,

– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa.

5 Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:
-sedež izvajalca,
-število članov iz Občine Loška dolina,
-vsebino programa in
-stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje programov so podrobneje opredeljena v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina.

6 Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2024 znaša  15.000,00 EUR in sicer za organizacije, ki imajo sedež izven Upravne enote Cerknica v višini 2.000,00 EUR (proračunska postavka 20009 – sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva) in za organizacije, ki imajo sedež v Upravni enoti Cerknica v višini 13.000,00 EUR (proračunska postavka 20013 – sofinanciranje nevladnih organizacija na področju socialnega varstva -UE Cerknica).

7 Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu “Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2024” in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave. Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa na spletni strani Občine Loška dolina. Prevzame se jo lahko tudi osebno – kontaktna oseba Danica Zrim- tel. 70 50 679 ali na spletni strani Občine Loška dolina: http://www.loskadolina.si, do roka za oddajo vlog.

8 Rok za predložitev prijav je do dne 18. aprila 2024 oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke.

9 Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami se pošlje v zaprti ovojnici oz. odda na naslov: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PROGRAMI SOCIALA, ZDRAVSTVO 2024«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.

10 Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 15 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.

11 O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Stari trg, 27.02.2024

Številka: 122 -4/2024

Občina Loška dolina
Župan
Matjaž Antončič

Skip to content