Novice in obvestila

Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma za leto 2024
27. 02. 2024

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 62 dne 29.01.2010) Občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA TURIZMA V OBČINI LOŠKA DOLINA ZA LETO 2024

1 NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA:

 Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

 2 PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Loška dolina v letu 2024.

3 POGOJI IN MERILA:

Na javni razpis se lahko prijavijo društva s področja turizma, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da imajo sedež na območju občine Loška dolina oziroma da spodbujajo razvoj turizma na območju občine Loška dolina;
  • da so registrirani po Zakonu o društvih;
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
  • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
  • da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
  • da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom);
  • da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine in širše;
  • da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju društev s področja turizma v občini Loška dolina (v nadaljevanju: pravilnik).

Občina Loška dolina bo sofinancirala letne programe društev s področja turizma z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu pravilnika.

Občina Loška dolina iz naslova tega javnega razpisa, ne bo sofinancirala investicije in tekoče vzdrževanje v prostore društev ter ostalih stalnih ne programskih stroškov, kot tudi ne programe, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna in niso predmet pravilnika. V sofinanciranje ne bo sprejet tudi projekt, ki kandidira na katerem koli drugem javnem razpisu.

Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev za dodelitev sredstev, ki so natančno opredeljena v 9. členu pravilnika.

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji iz prejšnjega člena in ob upoštevanju specifičnosti vsebine posameznih programov. Posamezni programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za te namene v tekočem letu po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk vseh programov.

Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in od vrednosti točke.

4 OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev znaša 5.500,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 14002, konto 412000.

5 ROK PORABE SREDSTEV:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

6 VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

7 ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE:

Prijavitelji morajo popolne prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati osebno v zaprti ovojnici najkasneje do 17.5.2024 na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00 ure oddana v prostorih Občine Loška dolina.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA DRUŠTVA 2024«. Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

8 DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:

Odpiranje prijav ne bo javno. Komisija bo v roku 10 dni po končanem razpisu odprla pravočasno prejete prijave in ugotovila ustreznost prijav. Nepravočasno prispele prijave bo komisija s sklepom zavrgla. V kolikor bo komisija ugotovila, da prijava ni popolna oziroma je le ta nerazumljiva, bo pozvala prijavitelja, da v roku 8 dni odpravi pomanjkljivosti oziroma, da prijavo ustrezno dopolni. Dopolnjeno prijavo morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Šteje se, da je dopolnjena prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00 ure oddana v prostorih Občine Loška dolina.

Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, DOPOLNJENA PRIJAVA ZA JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA DRUŠTVA 2024« in na hrbtni strani polni naslov pošiljatelja.

Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedem roku, se zavržejo.

O izboru in višini sredstev, dobljenih na razpisu, bodo prijavitelji pisno obveščeni, in sicer v roku 45 dni po zaključku razpisa. Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.

9 KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Loška dolina: www.loskadolina.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije lahko dobite pri Danica Zrim, tel.: 01/70-50-679, ali po elektronski pošti: danica.zrim@loskadolina.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Številka: 322-2/2024

Datum:   27. 2. 2024

Občina Loška dolina

Župan

Matjaž Antončič

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content