Novice in obvestila

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Loška dolina v letu 2024
27. 02. 2024

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja prireditev v občini Loška dolina (št.: 007-2/2024 z dne 11.04.2024), Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev v občini Loška dolina v letu 2024

  

  1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev, ki jih izvedejo prijavitelji sami ali pa ti sodelujejo

na prireditvi na območju občine Loška dolina oziroma je prireditev namenjena občanom občine Loška dolina  in je v interesu občine Loška dolina.

Prireditve izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa občine Loška dolina ne morejo biti predmet sofinanciranja tega razpisa. Prijavitelj mora najprej izkoristiti vse možnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja  iz drugih namenskih postavk oziroma razpisov.  V kolikor je bil v istem koledarskem letu že objavljen razpis za sofinanciranje iz drugih proračunskih postavk, kamor po namenu oziroma vsebini sodi predmet prijaviteljeve vloge in se prijavitelj na ta razpis ni prijavil, ni upravičen do sofinanciranja prireditve.

Izjemoma se lahko financirajo prireditve, ki po vsebini sodijo v druge namenske postavke, vendar morajo biti izvedene  že najmanj enkrat v preteklosti v občini Loška dolina in imajo dokazano število obiskovalcev, ki presega število 2000.

 

  1. POGOJI in UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki izvedejo ali sodelujejo na prireditvi.

Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci navedeni v prvem odstavku 2. točke razpisa, ki:

–  so registrirani po veljavni zakonodaji za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo

in je prireditev po presoji komisije v javnem interesu občine;

–  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo

načrtovanih prireditev;

–  je njihova dejavnost neprofitna;

–  niso prejeli sredstev v ta namen iz občinskega proračuna;

–  poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

 

  1. VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem razpisu je določena v Proračunu občine Loška dolina za leto 2024 v znesku 10.000,00 EUR in sicer na proračunski postavki 04012-sofinanciranje prireditev.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024.

 

  1. MERILA IN KRITERIJI

Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede pomena prireditve, vrsta prireditve ter finančne konstrukcije. Podrobnejša merila in kriteriji so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Prireditve se točkujejo, vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višini sofinanciranja posamezne prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

 

  1. VSEBINA PRIJAVE

Vlagatelji morajo oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji od objave razpisa dobijo na sedežu Občine Loška dolina, v času uradnih ur in na spletni strani www.loska-dolina.si

Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v razpisnem roku oz. ne bodo izpolnjene po navodilih, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom kot brezpredmetne zavržene.

 

  1. ROK ODDAJE IN OBVEŠČANJE

Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stri trg pri Ložu v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis- prireditve 2024«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Rok za prijavo na razpis je do dne  09.04.2024 oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Prepozno prispele in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 30 dni od zaključka razpisa.

V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 5 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.

Izbor programov in izvajalcev bo opravila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijave bodo ocenjene na podlagi Pravilnika ter meril in kriterijev.

Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu razpisa.

Z izvajalci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja prireditev bodo podpisane pogodbe.

Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.: 01 70-50-679 e-pošta: danica.zrim@loskadolina.si.

Razpisna dokumentacija

 

Datum: 27.02.2024

Številka:  410-10/2024

 

Občina Loška dolina

župan

Matjaž Antončič

 

 

 

Na glavno vsebino