Novice in obvestila

Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v občini Loška dolina za leto 2024
27. 02. 2024

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ( Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18, 3/22 in 105/22) in Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11A, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 in 78/23) in Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2024 (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 182 z dne 26.01.2024)  Občina Loška dolina razpisuje

 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v Občini Loška dolina za leto 2024

 1. Naziv in sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
 2. Predmet javnega razpisa

Sofinanciranje obnove in vzdrževanja objektov sakralne stavbne dediščine v občini Loška dolina kot podpora pri ohranjanju stavbnega izročila ter preprečevanje njegove ogroženosti.

 1. Pogoji javnega razpisa

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • za sredstva lahko kandidirajo osebe, ki so lastniki oziroma upravljavci objekta sakralne stavbne dediščine – cerkve, kapelice, znamenja na območju občine Loška dolina,
 • sakralni objekt – ki je predmet prijave, mora biti vpisan v zbirni register nepremične kulturne dediščine,
 • za obnovo mora biti pridobljeno ustrezno dovoljenje, v kolikor je potrebno v skladu s predpisi s področja zakonodaje in le-tega mora prosilec priložiti vlogi,
 • če se za izvedbo del zahteva konservatorsko – restavratorski program Zavoda za varstvo kulturne dediščine, mora biti le-ta priložen vlogi in dela morajo biti opravljena skladno s programom,
 • vloga na javni razpis mora biti oddana na predpisanih obrazcih in v razpisnem roku,
 • prijavitelj mora imeti za izvedbo obnovitvenih del pridobljen predračun s popisom del ter izdelano finančno konstrukcijo,
 • finančna konstrukcija investicije mora biti izdelana tako, da se sredstva sofinanciranja, pridobljena na podlagi tega javnega razpisa, porabijo v letu 2024.

 

 1. Uporaba kriterijev

Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog

Pri ocenjevanju in vrednotenju vlog bodo upoštevani naslednji kriteriji:

 1. Glede na stopnjo/pomen zaščitenosti nepremične sakralne stavbne dediščine
  • sakralni objekt je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena 100 točk
  • sakralni objekt je vpisan v zbirni register nepremične kulturne dediščine 50 točk
 2. Glede na vrsto predvidenih obnovitvenih del ter stopnjo ogroženosti/poškodovanosti objekta in opreme sakralne stavbne dediščine
  • nujne izvedbe obnove, katerih odložitev bi lahko povzročila nadaljnjo škodo na objektu oziroma bi njena opustitev lahko imela za posledico trajno uničenje dela pomembne kulturne dediščine do 80 točk
  • redna investicijsko vzdrževalna dela do 20 točk

Prednost pri dodelitvi sredstev sofinanciranja bodo imela nujna oziroma neodložljiva dela na objektih sakralne stavbne dediščine. Pri ocenjevanju in vrednotenju vlog bo upoštevano tudi mnenje strokovne institucije glede stopnje ogroženosti sakralnega objekta in nujnosti izvedbe obnovitvenih del.

Maksimalno število točk, ki jih lahko pridobi posamezni prijavitelj, je 180 točk.

Sofinancira se do 100 % upravičenih stroškov. Znesek dodeljenih sredstev je odvisen od števila dodeljenih točk, vrednosti obnovitvenih del ter razpoložljivih sredstev, ki so namenjena razpisu.

 

 1. Obseg vseh razpoložljivih sredstev je predviden na proračunski postavki 18021 v znesku 12.000,00 EUR

 

 1. Obdobje za porabo dovoljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024.

 1. Rok za prijavo na javni razpis je do 10.05.2024.

 

 1. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje
 • besedilo javnega razpisa,
 • prijavni obrazec – vloga,
 • vzorec pogodbe,
 • zahtevek za izplačilo,
 • končno poročilo o porabi sredstev.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Loška dolina: www.loska-dolina.si. Lahko pa se jo prevzame tudi osebno na sedežu občine Loška dolina.

 1. Oddaja in dostava prijav

Prijava na razpis mora biti vložena na razpisnih obrazcih občine z vsemi zahtevanimi prilogami. Vloga mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen Prijavni obrazec – Vloga z zahtevanimi prilogami,
 • parafiran Vzorec pogodbe.

 

Občina lahko po potrebi zahteva dodatna pojasnila in dokumentacijo.

Prijavo se odda lahko osebno v sprejemni pisarni občine ali pošlje na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu do vključno 10.05.2024 oz. mora biti najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Prijava mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani ovitka mora biti napisano »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA OBNOVO SAKRALNE STAVBNE DEDIŠČINE 2024«

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prosilca.  Oddaja prijave pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji iz javnega razpisa. Občina lahko javni razpis po svoji presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev iz proračuna občine.

 1. Postopek obravnavanja prijav

Odpiranje vlog ter vrednotenje vlog bo opravila komisija, ki jo imenuje župan.

Odpiranje vlog bo predvidoma v 15. dneh po zaključku razpisa. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo na podlagi prejetih vlog, razpisnih pogojev ter kriterijev pripravila predlog sofinanciranja nepremične sakralne stavbne dediščine v občini Loška dolina v letu 2024 in bo izdala odločbo o dodelitvi sredstev. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem roku za oddajo vlog.

Po dokončnosti izdanih odločb se upravičence pozove, da v določenem roku sklenejo pogodbo. Če pozvani v roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je vlogo za sofinanciranje umaknil. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

 1. Rok porabe dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva po tem javnem razpisu morajo biti porabljena do 31. 12. 2024. Rok, do katerega mora upravičenec občini posredovati zahtevek za izplačilo je 10.11.2024,  končno poročilo o porabi sredstev z zahtevanimi prilogami pa do 30.11.2024.

 1. Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na naslovu Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, pri Danici Zrim, tel. 01/70-50-679, danica.zrim@loskadolina.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA SAKRALNA DEDIŠČINA

 

Številka: 622 –1/2024

Datum: 27.02.2024

 

Občina Loška dolina

župan

Matjaž Antončič

Na glavno vsebino