Novice in obvestila

Javni razpis za prosto delovno mesto – ravnatelj/ravnateljica
10. 03. 2023

Svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu,

Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu

 

na podlagi sklepa 8. seje z dne 27.2.2023 razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 -ZDoh-2AA).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdobje 5 let. Predvideni začetek dela je 1. septembra 2023. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja  polni delovni čas. Za čas mandata bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

 

Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazilo o nazivu,
 • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
 • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, (kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku enega leta po začetku mandata),
 • dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
 • potrdilo oz. izpis dejstev iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ni starejše od 30 dni,
 • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
 • potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni
 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
 • program vodenja zavoda,
 • izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja,

 

pošljite v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, z oznako «Prijava  na razpis za ravnatelja/-ico«.

Prijava bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Prepozno prispele in formalno nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Na glavno vsebino