Novice in obvestila

Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022
07. 04. 2022

Na podlagi sprejetega proračuna Občine Loška dolina za leto 2022 (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 164 z dne 25.03.2022), Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 133 z dne 08.03.2019), Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Finančne spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Loška dolina« (št. priglasitve: M001-5880165-2019/I z dne 19.04.2021)  občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022

1 PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022.

 

2 SPLOŠNE DOLOČBE IN OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Upravičenci:

Upravičenci do pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v občini Loška dolina ali investirajo na območju občine Loška dolina, fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložile priglasitev za vpis v sodni register in zahtevi priložile vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe in:

 

 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 • ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 5/17),
 • niso insolventni glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),
 • nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
 • katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.

 

Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa.

Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6.8.2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU, L 214) in sicer število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja.

Posamezni izrazi imajo naslednji pomen:

 

»Mikro podjetje« je podjetje, ki izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov in vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov.

»Malo podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov in vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov.

»Srednje podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in ni malo podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 evrov in vrednost aktive ne presega 17.500.000 eurov.

»Veliko podjetje« je podjetje, ki po opredelitvah iz druge do četrte točke tega člena ni mikro, majhno ali srednje podjetje.

»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:

 • podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
 • podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
 • podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
 • podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
 • podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

 

Vlagatelji morajo pri prijavi na ta razpis upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/2011 in 158/2020).

 

Nameni pomoči po tem razpisu so:

 • Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij,
 • Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja,
 • Spodbujanje promocijskih aktivnosti.

 

V kolikor za ukrepa B in C ne bo zadosti prijav za porabo sredstev, se planirana sredstva za ta dva ukrepa  prerazporedijo na ukrep A, v kolikor bo prijav na ta ukrep več, kot je predvidenih sredstev.

 

3 NAMENI RAZPISA  

A. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij

Višina razpisanih sredstev: 9.890,00 EUR.

Proračunska postavka : 14007 – Podora enotam malega gospodarstva, konto 410299-Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

 

Namen pomoči je olajšati delovanje mladih podjetij in spodbujati nastanek novih, subvencionirati stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj podjetništva.

 

Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč so:

 • stroški računovodskih storitev (upravičeni so tudi stroški vzdrževanja programske opreme, stroški pomoči in svetovanja pri uporabi računovodskih programov), ta strošek lahko uveljavljajo samostojni podjetniki in mikro podjetja, ne pa tudi samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnosti kot postranski poklic,
 • stroški pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, ta strošek lahko uveljavljajo samostojni podjetniki in mikro podjetja

 

Upravičenci so: mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki:

– imajo sedež in poslovne prostore na območju občine Loška dolina,

– delujejo največ tri (3) leta,

– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči.

 

Posamezen vlagatelj lahko prijavi mesečno upravičene stroške največ v višini:

 • stroške računovodskih storitev v višini 80,00 EUR,
 • stroške pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 41,04 EUR,

Občina Loška dolina bo kot izplačevalec upoštevala veljavno davčno zakonodajo.

 

Skupna vrednost pomoči ne sme preseči:

– 100 % vrednosti upravičenih stroškov.

 

Za sofinanciranje stroškov za delovanje mladih podjetij se lahko prijavijo vlagatelji, ki so svoje podjetje ustanovili v času od 1. septembra 2019 pa do 31. avgust 2022 (datum oddaje vlog).

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

 • vlogo 2022 (prijavni obrazec in priloge v Razpisni dokumentaciji za ukrep A: Subvencioniranje stroškov mladih podjetij).

 

Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022.

 

B. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja

 

Višina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR.

Proračunska postavka : 14007 – Podora enotam malega gospodarstva, konto 410299-Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

 

Namen pomoči je olajšati izobraževanje in usposabljanje podjetnikov in njihovih zaposlenih z namenom doseganja dokvalifikacije in s tem izboljšanja izobrazbene strukture kadrov, kar omogoča lažje razvijanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti ter spodbuja inovativnost.

 

Upoštevajo se vsa javno veljavna izobraževanja za pridobitev javno priznane kvalifikacije oziroma poklicne prekvalifikacije in dokvalifikacije.

 

Ne upoštevajo se izobraževanja, ki pripomorejo k pridobitvi višje stopnje izobrazbe oziroma sodijo v javno veljavni izobraževalni program.

 

Upošteva se največ 5. stopnja izobrazbe, dosežena z dokvalifikacijo.

 

Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:

 • stroški izobraževanja in usposabljanja za pridobitev javno priznane kvalifikacije oziroma poklicne prekvalifikacije in dokvalifikacije.

 

Posamezen vlagatelj lahko prijavi stroške dveh izobraževanj oziroma usposabljanj.

 

Upravičenci so: mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež na območju občine.

 

Sofinancira se do 50 % dejansko nastalih stroškov, vendar največ 1.000,00 EUR na posameznega vlagatelja.

Občina Loška dolina bo kot izplačevalec upoštevala veljavno davčno zakonodajo.

 

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

 • vlogo 2022 (prijavni obrazec in priloge v Razpisni dokumentaciji za ukrep B: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja).

 

Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022.

 

C. Spodbujanje promocijskih aktivnosti

 

Višina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR.

Proračunska postavka : 14007 – Podora enotam malega gospodarstva, konto 410299-Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Namen pomoči je spodbujanje sodelovanja podjetij in samostojnih podjetnikov posameznikov, spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah doma in v tujini, oglaševanja v medijih ter s tem promoviranje razvoja novih proizvodov in storitev.

 

 

Upravičeni stroški za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:

 • stroški najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini za udeležbo na določenem sejmu ali razstavi,
 • stroški priprave in organizacije promocijskih akcij podjetij (kot npr. najem tehnične in druge prireditvene opreme, stroški oglaševanja in izdelave promocijskega materiala, oglaševanje),
 • stroški priprave in tiska promocijskega materiala in izdelkov (sem ne sodijo stroški tiskanja in oblikovanja vizitk prijavitelja),
 • stroški postavitve spletne strani,
 • stroški oglaševanja v medijih.

 

Upravičenci so: mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež ali poslovno enoto v občini Loška dolina.

 

 

Sofinancira se do 50 % dejansko nastalih stroškov, vendar največ 1.000,00 EUR na posameznega vlagatelja.

Občina Loška dolina  bo kot izplačevalec upoštevala veljavno davčno zakonodajo.

 

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

 • vlogo 2022 (Prijavni obrazec in priloge v Razpisni dokumentaciji za ukrep C: Spodbujanje promocijskih aktivnosti).

 

Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022.

 

 

4 OBDOBJE IN ČAS UPRAVIČENOSTI

 

Po razpisu so za sofinanciranje upravičeni stroški, ki so nastali od 01.01.2022 do 31.12.2022.

 

5 ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

 

Roki za oddajo vlog (obrazcev in prilog) na naslov Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

 • do 31. avgusta 2022 (velja poštni žig 31. avgust 2022)
 • priporočeno po pošti ali
 • v sprejemno pisarno Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu najkasneje do 31. avgusta 2022, do 14. ure.

 

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z razpisno dokumentacijo in sicer ustrezno opremljena v zaprti ovojnici.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji: Oprema ovojnice).

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od razpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

6 ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

 

Vloge, prispele na javni razpis obravnava strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), imenovana s sklepom župana. Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog komisije pozove vlagatelja, da jo v roku 8 dni dopolni. Če vlagatelj vloge v določenem roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.

Na podlagi zapisnika o odpiranju in predloga komisije o upravičenosti vlog, ter predloga komisije o razdelitvi sredstev bo upravni organ v osmih dneh izdal sklep o dodelitvi sredstev. Občina Loška dolina bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti.

Navedeno odločanje v postopku razpisa bo izvedeno v roku 30 dni, v tem roku bodo vlagatelji obveščeni o izidu razpisa. Občinska uprava lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev potrebno. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. Komisija bo popolne vloge ocenila na osnovi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji oziroma v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva lahko zniža odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev na vlagatelja oziroma sprejme sklep o prerazporeditvi sredstev med posameznimi nameni razpisa. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

 

Zavržene bodo vloge:

–  ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v V. točki tega razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge),

– katerih vlagatelji ne izpolnjujejo pogojev Javnega razpisa za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022.

 

7 KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Loška dolina:  www.loskadolina.si, vlagatelji jo lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

8 DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite po telefonu na tel. št:

01 70-50-670 ali osebno pri Danica Zrim ali na elektronskem naslovu: danica.zrim@loskadolina.si.

Razpisna dok. MLADA PODJETIJA 2022

Razpisna dokumenatcija IZOBRAŽEVANJE 2022

Razpisna dok. PROMOCIJA 20227

javna objava prejemenikov sredstev(1)

 

Številka: 302-1/2022                                                                                       

Datum: 07.04.2022

 

Občina Loška dolina

Janez Komidr, župan l.r. 

Novica
Na glavno vsebino