Novice in obvestila

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
20. 04. 2023

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 153/21) in Statuta Občine Loška dolina ( Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) Občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

 1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa

Občina Loška dolina razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem. Predmet razpisa je neprofitno stanovanje:

– Lož, Cesta 19. oktobra 49, Stari trg pri Ložu, dvosobno, (46,86 m2),

Predmet razpisa so tudi neprofitna stanovanja Občine Loška dolina, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.

Lastnik stanovanja je občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu s katero bo upravičenec sklenil najemno pogodbo.

1.2. Neprofitna najemnina

Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine (Uradni list RS, št. 153/21), oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe.

V skladu z 90. členom Stanovanjskega zakona bo najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas. Najemodajalec lahko vsakih pet let od najemnika neprofitnega stanovanja zahteva, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, ki jih opredeljuje veljavni Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

1.2.Površinski normativi

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Št. članov gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe ali varščine
1 – člansko od 20 m2 – 30 m2
2 – člansko nad 30m2 – 45 m2
3 – člansko nad 45 m2 – 55 m2
4 – člansko nad 55 m2 – 65 m2
5 – člansko nad 65 m2 – 75 m2
6 – člansko nad 75 m2 – 85 m2

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

Občina lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali to želi.

 1. RAZPISNI POGOJI

 

2.1. Splošni pogoji

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju občine Loška dolina.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

 • žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj tudi, če imajo v občini Loška dolina začasno bivališče;
 • invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega bivališča, če imajo v občini Loška dolina večje možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
 • najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja po Pravilniku.

Ne glede na državljanstvo Republike Slovenije so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih (Ur. list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in 14/99 – odločba US), Zakon o tujcih (Ur. list RS, št. 64/09 – UPB), Zakon o tujcih (Ur. list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 76/10 – UPB) ali Zakon o začasnem zatočišču (Ur. list RS, št. 20/97, 94/2000 – odločba US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM IN 65/05 – ZZZRO). Za vse velja, da morajo imeti tekom razpisnega postopka stalno prebivališče na območju občine Loška dolina.

2.2. Dohodkovni kriteriji

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa, t.j. v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 1.318,64 €.

Velikost gospodinjstva Dovoljeni dohodek
% Meja neto dohodka v €
1 – člansko 200%   2.637,28
2 – člansko 250% 3.296,60
3 – člansko 315% 4.153,72
4 – člansko 370%                   4.878,97
5 – člansko 425% 5.604,22
6 – člansko 470%  6.197,61

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem 25 odstotnih točk.

Ke obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposrednega pridobivanja podatkov o neto dohodku po uradni dolžnosti pri Finani upravi RS, morajo prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva za navedeno obdobje predložiti sami.

2.3. Premoženje prosilca

Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

 • da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja; vrednost 40 % primernega stanovanja  glede na velikost prosilčevega gospodinjstva je razvidna iz preglednice;
 • da je prosilec, ki ponovno zaprosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka;

Velikost stanovanja in vrednost drugega premoženja ( vse drugo premično ali nepremično premoženje v državi in tujini) ob upoštevanju števila članov gospodinjstva ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov

gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme presegati 40 % vrednosti primarnega stanovanja
Površina stanovanja
1 – člansko 45 m2 20.160,00 €
2 – člansko 55 m2 24.640,00 €
3 – člansko 70 m2 31.360,00 €
4 – člansko 80 m2 36.736,00 €
5 – člansko 95 m2 42.256,00 €
6 – člansko 105 m2 47.040,00 €

 

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, po vrednosti točke 3,50 EUR in površinski normativi, predvideni za stanovanja s plačilom varščine.

III. MERILA IN KRITERIJI

3.1.

Prednostna lista za oddajo neprofitnega stanovanja v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21) .

3.2. Prednostne kategorije prosilcev

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine, mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih, prosilci z daljšo delovno dobo, žrtve nasilja v družini in osebe s statusom žrtve vojnega nasilja.

Skladno z določili 6. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem so v  razpisu določeni še dodatni pogoji in sicer:

a)

Čas bivanja v občini Loška dolina Število točk
do 5 let 0
nad 5 do 10 let 20
nad 10 do 15 let 40
nad 15 do 20 let 60
nad 20 let 100

Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Cerknica. Upošteva se število let, dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja, se leta seštevajo.

3.3. Določitev prednosti, če eden ali več prosilcev doseže enako število točk

V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer ter dodatnih pogojev in razmer, imajo prednost prosilci z daljšo dobo bivanja v občini Loška dolina.

 1. RAZPISNI POSTOPEK

4.1. Obrazci

Prosilec, ki se želi prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, mora oddati vlogo vključno s prilogami na posebnem obrazcu Občine Loška dolina, ki ga dobijo v tajništvu občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, vsak delovni dan v času uradnih ur, ter  na spletni strani občine Loška dolina: www.loska-dolina.si, pod rubriko Za občane / razpisi.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

4.2. Rok za oddajo vloge

Rok za oddajo vloge je 20. 5. 2023.

Vlogo s prilogami se lahko odda osebno v sprejemni pisarni Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, ali pošlje priporočeno po pošti na naslov: Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu   s pripisom »RAZPIS ZA NEPROFITNO STANOVANJE – NE ODPIRAJ«

Vloga mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena; na nahrbtni strani mora biti naveden naslov prosilca.

4.3. Priloge k vlogi

K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilec in polnoletni člani gospodinjstva priložiti naslednje listine:

izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer,

izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov, skladno s prvim odstavkom 3. Člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. L. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21),

najemno oziroma podnajemno pogodbo , kolikor ne živi pri starših ali sorodnikih oziroma izjavo zakaj pogodba ni bila sklenjena,

 • izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje,
 • izjava glede pridobivanja podatkov,
 • kopijo odločbe o odmeri dohodnine za leto 2022 (če le te še niste prejeli potem odločbo za leto 2021),

drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje  gmotne in socialno zdravstvene razmere.

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba občine Loška dolina bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost.

Komisija, katero imenuje župan občine Loška dolina, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, dokumentiranih poizvedb in ogledov stanovanjskih razmer prosilcev. Po proučitvi in točkovanju vlog, bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo po številu zbranih točk. Udeležencem razpisa bodo vročeni sklepi o uvrstitvi oziroma ne uvrstitvi na prednostno listo, z možnostjo pritožbe , o kateri odloči župan občine Loška dolina. Po rešitvi pritožbe bo prednostna lista javno objavljena.

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, se ga ne uvrsti na prednostno listo in ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma o neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Udeleženec razpisa, ki se z odločitvijo ne strinja, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži županu občine Loška dolina.

Prednostna lista upravičencev do neprofitnih stanovanj bo javno objavljana na enak način kot razpis. Sprejeta prednostna lista bo veljala do objave nove prednostne liste.

Po objavi prednostne liste, bo Občina Loška dolina z upravičencem sklenila najemno pogodbo za nedoločen čas. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali se ne odzove pozivu k sklenitvi najemne pogodbe, se črta iz seznama upravičencev.

Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite med uradnimi urami osebno na Občini Loška dolina in na telefonski številki: 01 70 50 670.

Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje opredeljene v razpisu, uporabljajo določbe Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21).

Razpisna dokumentacija

Datum:   20. 4. 2023

Številka: 352-2/2023-3

 

Občina Loška dolina

župan

Matjaž Antončič

 

Na glavno vsebino