Novice in obvestila

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
09. 01. 2015

I. PREDMET RAZPISA

1.1. Predmet razpisa

Občina Loška dolina razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.

Lastnik stanovanj je občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu s katero bodo upravičenci sklenili najemno pogodbo.

1.2. Neprofitna najemnina

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/2010-ZUPJS), oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

V skladu z 90. členom Stanovanjskega zakona bo najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas. Najemodajalec ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja.

1.2. Površinski normativi

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Št. članov gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe ali varščine

1 – člansko od 20 m2 – 30 m2

2 – člansko nad 30m2 – 45 m2

3 – člansko nad 45 m2 – 55 m2

4 – člansko nad 55 m2 – 65 m2

5 – člansko nad 65 m2 – 75 m2

6 – člansko nad 75 m2 – 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše ali večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi.

II. RAZPISNI POGOJI

2.1. Splošni pogoji

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– državljanstvo Republike Slovenije;

– stalno prebivališče v občini Loška dolina;

2.2. Premoženje prosilca

Poleg splošnih pogojev morajo upravičenci izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;

– da je prosilec, ki ponovno zaprosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka;

– žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča;

– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;

– do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po tem pravilniku.

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če mesečni dohodek njihovega gospodinjstva v preteklem letu ne presega:

Povprečna neto plača v Sloveniji oktober 2014 1.007,24 EUR % od povprečne plače meja neto dohodka v €

Velikost gospodinjstva

1 – članska 200% 2.014,48 €

2 – članska 250% 2.518,10 €

3 – članska 315% 3.172,81 €

4 – članska 370% 3.726,79 €

5 – članska 425% 4.280,77 €

6 – članska 470% 4.734,03 €

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.

III. MERILA IN KRITERIJI

3.1.

Prednostna lista za oddajo neprofitnih stanovanj v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

3.2

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine, mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih, prosilci z daljšo delovno dobo, žrtve nasilja v družini in osebe s statusom žrtve vojnega nasilja.

Skladno z določili 4. člena pravilnika so v razpisu določeni še dodatni pogoji in sicer:

čas bivanja v občini Loška dolina Število točk

do 5 let 0

nad 5 do 10 let 20

nad 10 do 15 let 40

nad 15 do 20 let 60

nad 20 let 90

Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Cerknica. Upošteva se število let, dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja, se leta seštevajo.

3.3

V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer ter dodatnih pogojev in razmer, imajo prednost prosilci, ki imajo daljšo dobo bivanja v občini Loška dolina

IV. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilec, ki se želi prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, mora oddati vlogo vključno s prilogami na posebnem obrazcu Občine Loška dolina, ki ga dobijo v tajništvu občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, vsak delovni dan v času uradnih ur, ter na spletni strani občine Loška dolina www.loskadolina.si .

Rok za oddajo vlog je 31. 01. 2015, na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, v zaprti kuverti s pripisom »Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanje – NE ODPIRAJ«

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilec in polnoletni člani gospodinjstva priložiti naslednje listine:

– izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer,

– izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov, skladno s prvim odstavkom 3. Člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. L. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11),

– najemno oziroma podnajemno pogodbo , kolikor ne živi pri starših ali sorodnikih oziroma izjavo zakaj pogodba ni bila sklenjena,

– izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje,

– izjava glede pridobivanja podatkov,

– odločbo o odmeri dohodnine za leto 2013 prosilca in ožjih družinskih članov ;

– drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere.

V. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba občine Loška dolina bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost.

Komisija, katero imenuje župan občine Loška dolina, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, dokumentiranih poizvedb in ogledov stanovanjskih razmer prosilcev. Po proučitvi in točkovanju vlog, bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo po številu zbranih točk. Udeležencem razpisa bodo vročeni sklepi o uvrstitvi oziroma ne uvrstitvi na prednostno listo, z možnostjo pritožbe , o kateri odloči župan občine Loška dolina. Po rešitvi pritožbe bo prednostna lista javno objavljena.

Po objavi prednostne liste, bo občina Loška dolina z upravičenci sklenila najemno pogodbo za nedoločen čas. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali se ne odzove pozivu k sklenitvi najemne pogodbe, se črta iz seznama upravičencev.

Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja

Datum: 09.01.2015

Številka: 3523-1/2015-3

Občina Loška dolina

župan Janez Komidar

Na glavno vsebino