Novice in obvestila

Javni razpis za direktorja JZ za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
01. 06. 2015
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo,

– strokovno poznavanje področja dela v javnem zavodu s področja glavnih dejavnosti zavoda,

– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,

– aktivno znanje slovenskega jezika,

– znanje vsaj enega svetovnega jezika,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– je državljan Republike Slovenije.

Prijava na razpis mora vsebovati: – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, v kateri je bila izobrazba pridobljena;

– življenjepis, iz katerega bodo razvidne tudi zahtevane delovne izkušnje ter izkušnje na vodstvenih delovnih mestih (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);

– program poslovnega in programskega razvoja zavoda (strategijo zavoda) za mandatno obdobje;

– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– izjavo kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

– izjavo kandidata, da za namen izbirnega postopka dovoljuje Občini Loška dolina pridobitev podatkov iz četrte in pete alineje te točke o izpolnjevanju navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila;

– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije (državljanstvo se preveri z vpogledom v osebni dokument).

Rok za prijave kandidatov je petnajst (15) dni od dneva objave razpisa in sicer do vključno 15.6. 2015.

V izbirni postopek se uvrstijo kandidati, ki v zgoraj navedenem roku pošljejo popolno prijavo ali iz njihove prijave izhaja, da izpolnjujejo razpisne pogoje. V primeru, da kandidat poda nepopolno prijavo, za katero se šteje, da ne vsebuje vseh prilog, ki so navedene v objavi javnega razpisa, ali ne navede razlogov, zaradi katerih prilog ni predložil, ali poda prijavo, iz katere ni mogoče razbrati, da izpolnjuje razpisne pogoje, se kandidatova vloga ne uvrsti v izbirni postopek. Če Komisija oceni, da so pomanjkljivosti prijave nebistvene, lahko kandidata pozove k dopolnitvi prijave.

Prijavo naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, označeni s pripisom ”Javni razpis – direktor javnega zavoda Snežnik – NE ODPIRAJ”, priporočeno po pošti na naslov: Občina Loška dolina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali jo dostavijo osebno na navedeni naslov v uradnem času.

Direktorja bo za obdobje petih let imenoval Občinski svet Občine Loška dolina. Na podlagi sklepa o imenovanju bo predsednik Sveta Zavoda z izbranim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za mandatno obdobje petih let. Po preteku mandatnega obdobja je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite pri kontaktni osebi razpisa Daliborki Radovanović Jenc, tel.: 01 / 70 50 678, e-naslov: daliborka.jenc@loskadolina.si.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljenem imenovanju na Občinskem svetu.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predsednica

Majda Šraj Mihelčič

Na glavno vsebino