Novice in obvestila

Javni razpis – sofinanciranje športa 2024
29. 01. 2024

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/1721/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 8. člena  Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122 in št. 141)  občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2024 V OBČINI LOŠKA DOLINA

1. Naziv in sedež naročnika:

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, DŠ: SI78057370.

2. Pogoji sofinanciranja:

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122 in št. 141):

 1. da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
 2. da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih dejavnosti (velja za društva),
 3. da so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini Loška dolina in v občini Loška dolina izvajajo program, s katerim kandidirajo na razpis, najmanj eno leto,
 4. imeti najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za društva),
 5. imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
 6. imeti urejeno zbirko članov s plačano članarino (velja za društva),
 7. imeti zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj v obsegu 60 ur letno, razen če za posamezne programe v merilih ni drugače opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
 8. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov
 9. izpolnjevati ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
 10. da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis izpolnili pogodbene obveznosti.

 

Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov, ki imajo sedež v občini:

 1. športna društva in klubi, ki  izvajajo programe športa,
 2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,
 3. zavodi na področju vzgoje in izobraževanja,
 4. zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zasebni športni delavci in druge organizacije, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
 5. ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne ter
 6. organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

Izjemoma lahko kandidirajo na javnem razpisu tudi izvajalci, ki nimajo sedeža v občini, program pa izvajajo na območju občine in za člane iz občine Loška dolina.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.

Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.

3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine programov športa:

1ŠPORTNI PROGRAMI

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

1.4. Kakovostni šport

1.7. Športna rekreacija

1.8. Šport starejših

2 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

3 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

4 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

4.1 Delovanje športnih organizacij

5 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

5.1 Druge športne prireditve

Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno opredeljene v Letnem programu športa občine Loška dolina za leto 2024 (sprejet na 9. redni seji občinskega sveta občine Loška dolina dne 25.01.2024).

 

4. Pogoji, merila, kriteriji in normativi, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v občini Loška dolina za leto 2024, so za razpisane predvidne vsebine določeni v Letnem programu športa občine Loška dolina za leto 2024 (sprejet na 9. redni seji občinskega sveta občine Loška dolina dne 25.01.2024 in Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122 in št. 141).

5. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih programov športa je 39.000,00 EUR, proračunska postavka 18010. Dokončna višina sredstev za programe športa bo opredeljena s sprejemom proračuna za leto 2024.

 6. Obdobje za porabo proračunskih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

7. Razpisni rok:

Rok za prijavo na razpis se zaključi 08.03.2024

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje

– Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122 in št. 141);

– Letni program športa občine Loška dolina za leto 2024 (sprejet na 9. redni seji  občinskega sveta občine Loška dolina dne 25.01.2024);

– besedilo javnega razpisa;

– vzorec pogodbe;

– prijavni obrazec in navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge.

 

Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji  dobijo osebno na sedežu Občine Loška dolina  vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro in sicer od objave razpisa do 08.03.2024  in na spletni strani občine Loška dolina  na naslovu http://www.loskadolina.si/.

Nepopolne prijave, netočno izpolnjene prijave ali netočno izpolnjene obrazce se bo izločilo iz nadaljnje obravnave.

 9. Oddaja in dostava vlog

Celotna dokumentacija je vložena v mapo. Kandidati za sredstva naj izpolnijo samo prijave, ki se nanašajo na njihov program. K vsaki prijavi morajo v mapo vložiti kopije zahtevanih dokumentov. Celotno dokumentacijo kandidati vrnejo vloženo po vrstnem redu v mapi.

Izpolnjene prijave predlagatelji pošljejo ali osebno dostavijo v zapečatenih kuvertah na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, s pripisom »Ne odpiraj za razpis v športu 2024«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

Rok za prijavo na razpis je do 08.03.2024 do 14.00 ure oz. priporočeno po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 08.03.2024.

10.Postopek obravnavanja vlog:

Strokovna komisija bo  odprla  pravočasno prispele vloge in pravilno označene vloge po vrstnem redu kot so bile predložene in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Datum odpiranja vlog bo 13.03.2024.

Vloge,  ki bodo prispele po izteku roka in ne bodo pravočasne ali bodo nepravilno označene, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh  z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 8-dneh dopolniti,

Če vlagatelj vloge na dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 30- dneh od datuma, ko se zaključi razpisni rok.

Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.

Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Ob izdaji odločbe se izbranega izvajalca pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

Če se vlagatelj v osmih dneh ne odzove, se šteje da je odstopil od vloge za sofinanciranje.

11. Dodatne informacije

Informacije v zvezi z razpisom lahko  dobite na Občini Loška dolina pri ga. Danici Zrim, tel.: 01-70-50-679 ali danica.zrim@loskadolina.si.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2024

RAZPISNI OBRAZCI 2024

 

Št. : 671-1/2024

Datum: 29.01.2024

OBČINA LOŠKA DOLINA

ŽUPAN

Matjaž Antončič l. r.

 

 

 

Na glavno vsebino