Novice in obvestila

Javni razpis – sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2022
15. 03. 2022

Na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 48 z dne 23.11.2007), občina Loška dolina objavlja

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2022

1. Sofinancer: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2022.

3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
-dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,

-organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,

-invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

-druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov občine Loška dolina.

4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :

-da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,

-da aktivno delujejo najmanj eno leto,

-da imajo sedež ali podružnico v občini Loška dolina oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Loška dolina,

-da imajo urejeno evidenco o članstvu,

-da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,

-da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa.

5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:

-sedež izvajalca,
-število članov iz občine Loška dolina,
-vsebino programa in
-stalnost izvajanja programa.

Merila za sofinanciranje programov so podrobneje opredeljena v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2022 znaša  11.650,00 EUR in sicer za organizacije, ki imajo sedež izven Upravne enote Cerknica v višini 1.650,00 EUR in za organizacije, ki imajo sedež v Upravni enoti Cerknica v višini 10.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev bo določena s sprejetim proračunom Občine Loška dolina za leto 2022.

7. Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu “Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2022” in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.

Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa na spletni strani Občine
Loška dolina. Prevzame se jo lahko tudi osebno – kontaktna oseba Danica Zrim- tel. 70 50 679 ali na spletni strani Občine Loška dolina: http://www.loskadolina.si, do roka za oddajo vlog.

8. Rok za predložitev prijav je do  dne 12. maja 2022 oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami se pošlje v zaprti ovojnici oz. odda na naslov: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PROGRAMI SOCIALA, ZDRAVSTVO 2022«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.

10. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 15 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.

11. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA SOCIALA 2022

Stari trg, 15.03.2022

Številka: 122 -2/2022

 

Občina Loška dolina

Župan

Janez Komidar l.r.

Novica
Na glavno vsebino