Novice in obvestila

Javni razpis – sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2022
15. 03. 2022

Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Loška dolina  (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 50 z dne 22.02.2008 in št. 80 z dne 21.12.2012), občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Loška dolina za leto 2022

1 Naziv in sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Loška dolina, telefon 01/ 7050 670, faks 01/ 7050 680.

 

2 Predmet razpisa:

Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:

  • mladinski programi (dejavnost) -kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd.)
  • mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza, ipd.),
  • stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov -neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela).

 

3 Pogoji za sodelovanje na razpisu:

Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oz. so njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu občine Loška dolina,
  • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
  • programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Loška dolina (mladi do 29 let),
  • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
  • vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov po tem pravilniku imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim predvsem mladim (mladi do 29 let). Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.

 

4 Vrednost razpisanih sredstev:

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje mladinskih programov  in projektov ter za sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov za leto 2022 znaša 7.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev bo določena s sprejetim proračunom Občine Loška dolina za leto 2022.

 

5 Merila in kriteriji za vrednotenje:

Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v mladinskih programih in projektih, delež drugih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov, ciljna populacija,  ekonomičnost, primerljivost in preventivnost. Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Loška dolina, ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije.

 

6 Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

 

7 Prevzem razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno, kontaktna oseba Danica Zrim ali na spletni strani Občine Loška dolina: http://www.loskadolina.si, do roka za oddajo vlog.

 

Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog: 09.05.2022, oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika (oziroma imele odtisnjen žig 12.05.2022): Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo bili z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – MLADINSKI PROGRAMI 2022«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

 

8 Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa.

Občinska uprava Občine Loška dolina  bo v 45 dneh po zaključku javnega razpisa izdala sklep o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema sklepa bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Loška dolina. Po pravnomočnosti sklepa bodo z izbranimi izvajalci programov in projektov sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

 

9 Kontaktne osebe za dodatne informacije:

Danica Zrim, telefon 01/70-50-679, fax:01/70-50-680, email: danica.zrim@loskadolina.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA MLADINA 2022

Obrazec-M1-splosni

Obrazec-M2-mladinski programi_projekti

Obrazec-M3-stroski delovanja

 

 

Številka: 410-3/2022

Datum: 15.03.2022

 

Občina Loška dolina

Župan

Janez Komidar  l.r.

Novica
Na glavno vsebino