Novice in obvestila

Javni razpis o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2021
23. 04. 2021

Na podlagi sprejetega proračuna Občine Loška dolina za leto 2021 (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 155 z dne 26.02.2021), Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 133 z dne 08.03.2020), Sklepa o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2021 (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 155 z dne 26.02.2021), Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Finančne spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Loška dolina« (št. priglasitve: M001-5880165-2021 z dne 22.03.2021)  občina Loška dolina objavlja

 

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu  2021

I. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud – proračunskih sredstev (državnih pomoči) za tekoče poslovanje na področju  podjetništva v občini Loška dolina v letu 2021.

 

II. SPLOŠNE DOLOČBE IN OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Upravičenci:

Upravičenci do pomoči po tem razpisu so poslovni subjekti, ki imajo sedež v občini Loška dolina in:

 

 1. niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 2. ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07-UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13),
 3. niso insolventni glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-NPB12),
 4. nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
 5. katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.

 

Upravičenci po tem razpisu so poslovni subjekti, ki so samozaposleni (imajo lahko zaposleno še največ eno osebo) in je samozaposlitev oziroma  glavna dejavnost podjetja  njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje. Upravičenec mora biti polno zavarovan iz glavne dejavnosti podjetja najmanj v obsegu 36-40 ur tedensko v letu 2020 in v letu 2021.

Upravičenci po tem razpisu so tudi ostali poslovni subjekti, kjer je vsaj eden od družbenikov poslovnega subjekta zaposlen pri poslovnem subjektu (imajo lahko zaposleno še največ eno osebo) in hkrati izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka. Zaposleni družbenik mora biti polno zavarovan iz glavne dejavnosti podjetja najmanj v obsegu 36-40 ur tedensko v letu 2020 in letu 2021.

 

Upravičenci – poslovni subjekti so tisti poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in imajo svojo matično številko.

 

Do ukrepa niso upravičeni samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (t.i. popoldanci).

 

Upravičenci so poslovni subjekti, ki:

– imajo sedež na območju občine Loška dolina;

– so samozaposleni ali so kot družbeniki zaposleni v poslovnem subjektu (imajo lahko

zaposleno še največ  eno osebo, osebe zaposlene po podjemni  pogodbi se ne

štejejo za zaposlene pri poslovnem subjektu);

– so imeli v letu 2020 (obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020) po Izkazu poslovnega

izida – čiste prihodke od prodaje, najmanj v višini 3.000,00 EUR, oziroma normiranci

po Obračunu davka od dohodka pravnih oseb ali Obračunu akontacije dohodnine in

dohodnine od dohodka iz dejavnosti (postavka 1. PRIHODKI), prihodke najmanj v

višini 3.000,00 EUR;

– so bili ustanovljeni najkasneje v letu 2020  (so bili v letu 2020 registrirani kot

poslovni subjekti in so bili  samozaposleni oziroma družbeniki polno zavarovani iz

glavne dejavnosti  podjetja; poslovni subjekti, ki so bili v letu 2020 ustanovljeni

kot  samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

niso upravičeni do subvencije po tem razpisu) in izpolnjujejo pogoj iz prejšnje

alineje;

– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči.

 

Vlagatelji morajo pri prijavi na ta razpis upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/2011).

 

Namen pomoči po tem razpisu so:

A. Finančne spodbude na področju podjetništva za tekoče poslovanje v letu 2021

 

III. NAMEN RAZPISA

A. Finančne spodbude na področju podjetništva za tekoče poslovanje v letu 2021

Višina razpisanih sredstev: 15.000,00 EUR.

Proračunska postavka : 14007 – Podora enotam malega gospodarstva, konto 410299-Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

 

Namen pomoči je olajšati delovanje poslovnim subjektom v letu 2021, zaradi epidemije COVID-19 in subvencionirati stroške tekočega poslovanja.

Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč so:

 • stroški računovodskih storitev,
 • stroški bančnih storitev;
 • stroški telefona;
 • stroški elektrike;
 • stroški komunalnih storitev;
 • stroški najemnine poslovnih prostorov.

Vsi navedeni stroški se upoštevajo kot upravičeni stroški v obdobju od 01.01.2021 do 30.10.2021 in so naslovljeni na poslovnega subjekta – upravičenca do subvencije.

 

Posamezen vlagatelj lahko prijavi mesečno upravičene stroške, ki so navedeni v  tem razpisu. Maksimalna višina odobrenih sredstev na upravičenca znaša 600,00 EUR (za ta znesek morajo znašati tudi upravičeni stroški).

Občina Loška dolina bo kot izplačevalec upoštevala veljavno davčno zakonodajo.

 

Skupna vrednost pomoči ne sme preseči:

– 100 % vrednosti upravičenih stroškov.

 

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

 • vlogo 2021 (prijavni obrazec in priloge v Razpisni dokumentaciji za ukrep A: ).

 

Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2021.

 

B. OBDOBJE IN ČAS UPRAVIČENOSTI

Po razpisu so za sofinanciranje upravičeni stroški, ki so nastali od 01.01.2021 do 30.10.2021.

 

C.  ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Roki za oddajo vlog (obrazcev in prilog) na naslov Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

 • do 31. avgusta 2021 (velja poštni žig 31. avgust 2021)
 • priporočeno po pošti ali
 • v sprejemno pisarno Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu najkasneje  do 31. avgusta 2021, do 14. ure.

 

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z razpisno dokumentacijo in sicer ustrezno opremljena v zaprti ovojnici.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji: Oprema ovojnice).

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od razpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

D. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Vloge, prispele na javni razpis obravnava strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), imenovana s sklepom župana. Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog komisije pozove vlagatelja, da jo v roku 8 dni dopolni. Če vlagatelj vloge v določenem roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.

Na podlagi zapisnika o odpiranju in predloga komisije o upravičenosti vlog, ter predloga komisije o razdelitvi sredstev bo upravni organ v osmih dneh izdal odločbo o dodelitvi sredstev. Občina Loška dolina bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti.

Navedeno odločanje v postopku razpisa bo izvedeno v roku 30 dni, v tem roku bodo vlagatelji obveščeni o izidu razpisa. Občinska uprava lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev potrebno. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. Komisija bo popolne vloge ocenila na osnovi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji oziroma v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva lahko zniža odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev na vlagatelja. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Zavržene bodo vloge:

–  ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v V. točki tega razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge),

– katerih vlagatelji ne izpolnjujejo pogojev Javnega razpisa za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2021.

 

E. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Loška dolina:  www.loskadolina.si, vlagatelji jo lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

F. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Danici Zrim na elektronskem naslovu: danica.zrim@loskadolina.si.

 

javna objava prejemenikov sredstev

Razpisna dokumentacija

 

Številka: 302-1/2021                                                                                       

Datum: 23.04.2021

 

Občina Loška dolina

Janez Komidar, župan l.r. 

Novica
Na glavno vsebino