Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Loška dolina objavlja Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana Nadzornega odbora Občine Loška dolina.
Datum: 12. aprila, 2021

Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana  Nadzornega odbora Občine Loška dolina

 

Zaradi odstopa člana Nadzornega odbora pozivamo vse občane Občine Loška dolina, da  podajo predloge za imenovanje  nadomestnega kandidata za imenovanje v  Nadzorni odbor Občine Loška dolina.

Nadzorni odbor je organ občine, ki ga imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Nadzorni odbor ima pet članov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave, člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Loška dolina morajo člani nadzornega odbora imeti najmanj VI.  stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.

Nadomestnega člana nadzornega odbora imenuje Občinski svet Občine Loška dolina za preostanek mandata nadzornega odbora.

 

Na podlagi navedenega Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva zainteresirano javnost, da do petka, 19.4. 2019 do 12. ure, poda predloge za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Loška dolina.

 

Pri podanih predlogih navedite osnovne podatke o kandidatu (ime in priimek, naslov, leto rojstva, izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena) ter opis delovnih izkušenj kandidata s področja dela, ki ga opravlja nadzorni odbor.

 

Pisne predloge kandidatov  skupaj s podpisano izjavo kandidata, da soglaša z imenovanjem, pošljite  na naslov: Občina Loška dolina, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, na elektronski naslov: obcina@loskadolina.si ali osebno v sprejemni pisarni Občine Loška dolina.

 

Predlog za člana Nadzornega odbora Občine Loška dolina

 

Predsednica Komisije za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja

Romana Zakrajšek l.r.

Skip to content