Novice in obvestila

Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev
10. 03. 2016

Nepovratne spodbude so namenjene za ukrepe:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,

B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,

C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,

D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,

E- vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,

F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,

H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,

I- gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,

J- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

K- nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu.

Pogoji in kriteriji za ukrepe, ki so predmet spodbud, so določeni tako, da omogočajo pridobitev spodbude le za nakup in vgradnjo visoko učinkovite opreme in naprav ter kvalitetnih materialov z ustrezno toplotno prehodnostjo oziroma prevodnostjo, hkrati pa spodbujajo vgradnjo naravnih materialov. V primerjavi z lanskim letom se tehnični kriteriji niso spreminjali, razen pri toplotnih črpalkah zaradi uveljavitve novih predpisov. Skladno z Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb so spodbude Eko sklada bolj usmerjene in višje za obsežnejšo energijsko prenovo stavb. Tako so spodbude za izvedbo le enega ali dveh posamičnih ukrepov v eno in dvostanovanjskih stavbah oziroma v posameznih stanovanjih nižje (do 20 % priznanih stroškov naložbe) v primerjavi s preteklimi leti (do 25 % priznanih stroškov naložbe), precej višje pa so v primeru obsežnejše obnove starejših stanovanjskih stavb, in sicer za izvedbo najmanj treh ukrepov hkrati. V tem primeru se izračunani znesek nepovratne finančne spodbude, kot je opredeljena za posamezni ukrep, poveča za polovico, a ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov naložbe oziroma ne več kot 50 % priznanih stroškov naložbe pri izvedbi določenih naložb na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Dodatna ugodnost, ki jo Eko sklad ponuja investitorjem občanom, je možnost najema ugodnega kredita in pridobitve nepovratnih sredstev za naložbe, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb in javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu trenutno veljavnega javnega poziva 51OB14.

Za izvedbo določenih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pri obnovi tri ali večstanovanjskih stavb pa še vedno velja do objave zaključka javni poziv iz leta 2015 z oznako 30SUB-OB15. Za socialno šibke upravičence spodbuda po tem javnem pozivu znaša 100 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Nov javni poziv za nove skupne naložbe energijske obnove večstanovanjskih stavb, ki je še v pripravi, predvidoma zaradi omejenih sredstev Sklada za podnebne spremembe ne bo omogočal dodeljevanja višjih nepovratnih finančnih spodbud za naložbe na degradiranih območjih.

Vsi navedeni javni pozivi so objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada www.ekosklad.si, kjer je na voljo tudi dokumentacija za prijavo. Pri pripravi vloge za občane vam lahko pomaga pristojna Energetska svetovalna pisarna, pri pridobivanju nepovratnih sredstev za ukrepe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije za podjetja pa se lahko obrnete na Goriško lokalno energetsko agencijo GOLEA.

GOLEA – Ustvarjamo obnovljivo prihodnost!

Na glavno vsebino